Undofen Max krem 1%, 15 g
Lek
Lek

Undofen Max krem 1%, 15 g

Marka: Undofen

Produkt leczniczy Undofen Max zawiera terbinafiny chlorowodorek, dziêki czemu lek dzia³a przeciwgrzybiczo. Jest stosowany na zaka¿enia grzybicze skóry wywo³ane przez dermatofity oraz w przypadku ³upie¿u pstrego.

Opis

Spis treci

Wskazania

Produkt leczniczy Undofen Max przeznaczony jest do stosowania w zaka¿eniach grzybiczych skóry wywo³anych przez dermatofity: grzybica stóp, grzybica fa³dów skórnych. Krem mo¿e byæ stosowany równie¿ w przypadku ³upie¿u pstrego.

Sk³ad

Substancj¹ czynn¹ leku jest terbinafiny chlorowodorek. 1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku. Pozosta³e sk³adniki to: izopropylu mirystynian, alkohol cetostearylowy, olbrot syntetyczny, sorbitanu stearynian, polisorbat 60, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Dzia³anie

Lek Undofen Max posiada substancjê czynn¹ terbinafiny chlorowodorek, dziêki czemu dzia³a przeciwgrzybiczo na ró¿ne gatunki grzybów wywo³uj¹cych schorzenia skóry u ludzi. Undofen Max wykazuje dzia³anie grzybobójcze na dermatofity, plenie oraz niektóre grzyby dimorficzne. Na dro¿d¿aki, w zale¿noci od gatunku, dzia³a grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

Dawkowanie

Ten lek nale¿y zawsze stosowaæ dok³adnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wed³ug zaleceñ lekarza lub farmaceuty. W razie w¹tpliwoci nale¿y zwróciæ siê do lekarza lub farmaceuty. Lek do stosowania na skórê.   Doroli: lek Undofen Max w postaci kremu mo¿na stosowaæ raz lub dwa razy na dobê. Przed na³o¿eniem kremu Undofen Max nale¿y dok³adnie oczyciæ i osuszyæ powierzchniê skóry, na któr¹ bêdzie on nanoszony. Nastêpnie nale¿y nanieæ cienk¹ warstwê kremu na chorobowo zmienione miejsca na skórze i wokó³ nich, i lekko wcieraæ. Je¿eli zmiany chorobowe znajduj¹ siê w fa³dach skórnych (pod piersi¹, miêdzy palcami, miêdzy poladkami, w pachwinach), mo¿na na³o¿yæ dodatkowo opatrunek z gazy, zw³aszcza na noc.  Czas leczenia: - Grzybica stóp, fa³dów skórnych, skóry g³adkiej - 7 dni. - £upie¿ pstry - 14 dni. Poprawê objawów klinicznych z regu³y uzyskuje siê ju¿ po kilku dniach.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosowaæ leku Undofen Max:  - jeli pacjent ma uczulenie na terbinafiny chlorowodorek lub którykolwiek z pozosta³ych sk³adników tego leku.

Dzia³ania niepo¿¹dane

Jak ka¿dy lek, lek ten mo¿e powodowaæ dzia³ania niepo¿¹dane, chocia¿ nie u ka¿dego one wyst¹pi¹. W miejscu podania mog¹ wyst¹piæ objawy takie jak: wi¹d, ³uszczenie skóry, ból w miejscu podania, podra¿nienie w miejscu podania, zmiana koloru skóry , uczucie pieczenia skóry, zaczerwienienie skory, powstawanie strupów itp. Objawów tych nie nale¿y jednak myliæ z reakcjami nadwra¿liwoci, w tym z wysypk¹, które wymagaj¹ przerwania leczenia. Czêste dzia³ania niepo¿¹dane (mog¹ wyst¹piæ u 1 na 10 osób): ³uszczenie skóry, swêdzenie. Niezbyt czêste dzia³ania niepo¿¹dane (mog¹ wyst¹piæ u 1 na 100 osób): zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiana koloru skóry, zaczerwienienie, uczucie pieczenia, ból, ból w miejscu podania, podra¿nienie w miejscu podania. Rzadkie dzia³ania niepo¿¹dane (mog¹ wyst¹piæ u 1 na 1000 osób): suchoæ skóry, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, nasilenie objawów choroby w miejscu podania.

Dodatkowe informacje

OMEGA PHARMA Drání 253/7 Brno, Czechy

Undofen
3057211
Droga podania
na skórę
Rejestracja
Lek
Postaæ
krem
Czy to lek?
Lek
Wiek
dla doros³ych
Super Cecha
Lek
info

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Dostawa

Darmowa dostawa od 149zł

 

Wartość koszyka do 148,99 zł

Wartość koszyka od 149,00 zł

 

DHL Parcel Economy

10,99 zł

bezpłatnie

 (odbiór w punktach DHL ServicePoint i DHL Locker)

 

DHL Parcel

14,99 zł

bezpłatnie

 ("do drzwi adresata")

 

InPost

14,99 zł

bezpłatnie

 ("do drzwi adresata")

 

POLTRAF

69,99 zł

 /Dostawca zalecany dla transportu produktów leczniczych/

 ("do drzwi adresata")

Opinie

Undofen Max krem 1%, 15 g

access_time

Opublikowane komentarze dodawane są przez użytkowników w oparciu o ich własne przekonania. Dlatego nie mogą być traktowane jako porada lekarska lub dotycząca stosowania leku. W razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Dodaj opinię

Cena
13,15 zł
Ostatnie sztuki w magazynie

Darmowy odbiór w aptece

Darmowa dostawa od 149 zł

Wysyłka w 24h

Strefa Wiedzy

więcej artykułów 
16 September 2021

Wspólnym mianownikiem grzybic skóry jest nalot na skórze o białym zabarwieniu, złuszczanie oraz nadmierne rogowacenie naskórka, pęcherzyki z surowiczym wysiękiem, białe plamy zlewające się w większe konglomeraty, wilgotny charakter zmian, nieprzyjemny świąd, pieczenie, rumień, a niekiedy ból.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki „cookies” oraz podobne technologie w celu realizacji usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych (zgodnie z Polityką Prywatności).
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. 
Więcej informacji znajdziesz w Polityce PrywatnościRegulaminie Strony. Każdy użytkownik sieci Internet wyświetlający za pomocą przeglądarki internetowej Stronę Internetową Apteki aptekamoderna.pl zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Strony
Akceptuj