I Zagadnienia ogólne

§1. Postanowienia ogólne

1.       Apteka Internetowa aptekamoderna.pl jest podmiotem, który za pośrednictwem strony internetowej aptekamoderna.pl realizuje sprzedaż wysyłkową apteki ogólnodostępnej Apteka Moderna ul. Kościelna 33,66-120 Kargowa (dalej: „Apteka”) – wpis do rejestru aptek internetowych: https://farmacjagorzow.bip.gov.pl/rejestry-i-ewidencje/rejestry.html

2.       Podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, o której mowa w §1 pkt. 1 Regulaminu, jest Firma Apteki Popiół Spółka Jawna z siedzibą w Rakoniewicach, ul. Grodziska 13A/1, 62-067 Rakoniewice, NIP 9950203260, REGON 300956404, KRS 0000499915 (dalej: „Firma Apteki Popiół”), na podstawie zezwolenia WIFG.8250-16/08 wydanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 23 października 2008 roku (decyzja zmieniająca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim WIFG.8520.2.3.2014.ACH z dnia 5 maja 2014 roku oraz decyzja zmieniająca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim WIFG.8520.2.22.2018.ACH z dnia 2 listopada 2018 roku).

3.       Regulamin niniejszy określa warunki ogólne, zasady korzystania ze strony internetowej Apteki aptekamoderna.pl oraz sposoby sprzedaży i rezerwacji realizowanej przez Firmę Apteki Popiół Sp.j., za pośrednictwem Apteki, a także określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną przez Firmę Apteki Popiół Sp.j. za pośrednictwem strony internetowej aptekamoderna.pl .

§2 Definicje

1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

2. Prawo Farmaceutyczne – oznacza Ustawę z dnia 6 września2001 roku – Prawo Farmaceutyczne (Dz.U 2019 poz.499 t.j.).

3. Usługi farmaceutyczne – oznacza usługi farmaceutyczne, o których mowa w art. 2a ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

4. Firma Apteki Popiół – oznacza Firmę Apteki Popiół Spółka Jawna z siedzibą w Rakoniewicach, ul. Grodziska 13A/1, 62-067 Rakoniewice, NIP 9950203260, REGON 300956404, KRS  0000499915.

5. Strona Internetowa Apteki – oznacza zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem aptekamoderna.pl.

6. Apteka – oznacza aptekę internetową działającą w domenie aptekamoderna.pl realizująca sprzedaż wysyłkową apteki ogólnodostępnej Apteka Moderna ul. Kościelna 33, 66-120 Kargowa należącej do Apteki Popiół, lub realizującą usługę rezerwacji produktów prezentowanych na Stronie Internetowej Apteki.

7. Apteka Stacjonarna – oznacza aptekę ogólnodostępną w rozumieniu art. 86 Prawa Farmaceutycznego; wykaz aptek, których dotyczą odpowiednie zapisy Regulaminu dostępny jest na Stronie Internetowej Apteki.

8. Sprzedający – oznacza Firmę Apteki Popiół, która za pośrednictwem Apteki świadczy drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, usługi sprzedaży lub rezerwacji i zawiera umowę kupna-sprzedaży.

9. Właściciel Strony –oznacza Firmę Apteki Popiół będącą właścicielem Strony Internetowej Apteki w domenie aptekamoderna.pl, za pośrednictwem której realizowane są, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego, usługi na niej dostępne.

10. Kupujący – oznacza podmiot na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mogą być świadczone usługi sprzedaży drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa kupna-sprzedaży.

11. Użytkownik Strony – oznacza każdą osobę będącą użytkownikiem sieci Internet, która w efekcie otwarcia i wyświetlania Strony Internetowej Apteki, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, korzysta z prezentowanych na niej zasobów, i na rzecz której, zgodnie z Regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, będąca Kupującym lub osobą nie będącą Kupującym.

12. Umowa kupna-sprzedaży – oznacza umowę kupna-sprzedaży zawartą na odległość między Kupującym a Sprzedającym na zasadach określonych w Regulaminie.

13. Towar – oznacza produkt prezentowany przez Właściciela Strony na Stronie Internetowej Apteki.

14. Zamówienie – oznacza efekt końcowy czynności polegającej na dokonaniu przez Kupującego wyboru Towaru lub Towarów (kompletowaniu Zamówienia) prezentowanych na Stronie Internetowej Apteki, i która zakończona jest zapłaceniem przez Kupującego ceny.

15. Koszyk – oznacza zbiór wszystkich wybranych przez Kupującego w procesie składania Zamówienia Towarów, które mają być przedmiotem Umowy kupna-sprzedaży.

16. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego, korzystając z usług innego podmiotu, Towaru określonego przez Kupującego w Zamówieniu.

17. Dostawca – oznacza podmiot, z którym który na podstawie umowy realizuje Dostawę Towarów albo Aptekę Stacjonarną.

18. Koszt Zamówienia – oznacza kwotę jaką zobowiązany jest uiścić Kupujący na rzecz Sprzedającego w związku z zawieraną Umową kupna-sprzedaży będącą sumą: łącznej ceny za wszystkie skompletowane w Zamówieniu Towary, kosztów Dostawy oraz innych dodatkowych kosztów jakie Kupujący zobowiązany będzie zapłacić w związku z zawieraną Umową kupna-sprzedaży, o których Kupujący został poinformowany w trakcie składnia Zamówienia.

19. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Strony z określonych funkcjonalności Strony Internetowej Apteki.

20. Konto Użytkownika Strony – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika Strony profil/panel, uruchomiony na jego rzecz przez Właściciela Strony, po dokonaniu przez Użytkownika Strony  Rejestracji oraz zawarciu odpowiedniej Umowy świadczenia usług na prowadzenia konta.

21. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika Strony podczas Rejestracji wykorzystywanych  w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika Strony.

22. Użytkownik Konta – oznacza Użytkownika Strony, który w efekcie poprawnego przeprowadzenia Rejestracji otrzymał Konto Użytkownika Strony

23. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

24. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

25. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę kupna-sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy kupna-sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

26. Produkt leczniczy - oznacza substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

27. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi Strony, Kupującemu, Właścicielowi Strony lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

28. Dzień roboczy – oznacza dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

29. Adresat przesyłki – oznacza dane wraz z adresem Kupującego wskazane w Formularzu Zamówienia lub dane wraz adresem innej osoby wskazanej przez Kupującego w Formularzu Zamówienia na które Sprzedający ma zrealizować Dostawę za pośrednictwem Dostawcy.

30. Paczkomat – oznacza elektroniczną szafę depozytową (urządzenie) zlokalizowaną w miejscu publicznym, pod adresem nie będącym adresem Kupującego lub osoby wskazanej przez Kupującego w Formularzu Zamówienia jako Adresata przesyłki, umożliwiającą osobie upoważnionej na samoobsługowe nadawanie lub/i odbiór przesyłki paczkomatowej, stanowiące zautomatyzowany punkt sprzedaży wskazany w art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).

31. Towar z krótkim terminem przydatności do użycia – towar dla którego w dniu złożenia Zamówienia termin przydatności do użycia (data ważności) oznaczony przez jego producenta na jego opakowaniu jest krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe (licząc miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało złożone zamówienie).

§3 Zagadnienia techniczne dotyczące Strony Internetowej Apteki

1. Właściciel Strony w ramach jego możliwości finansowych, wykorzystując wszystkie dostępne dla niego możliwości techniczne, podejmie działania, aby korzystanie ze Strony Internetowej Apteki było możliwe dla wszystkich zainteresowanych użytkowników sieci Internet przy wykorzystaniu popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

2. Minimalne wymagania sprzętowe dające możliwość korzystania ze Strony Internetowej  Apteki określone przez Właściciela Strony:

a/ dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internet nawiązanie komunikacji ze Stroną Internetową Apteki,

b/ przeglądarka internetowa – zalecana najnowsza wersja danej przeglądarki,

c/ włączona obsługa Javascript,

d/ akceptacja plików „cookies”,

e/ łącze internetowe o prędkości nie mniejszej niż 256 kbit/sekundę

f/ zalecana rozdzielczość monitora nie mniejsza niż 1024x768.

3. Pliki „cookies”

a/ Podczas korzystania przez Użytkownika Strony ze Strony Internetowej Apteki Właściciel Strony wykorzystuje mechanizm dotyczący plików „cookies”, które zapisywane są na dysku urządzenia końcowego Użytkownika Strony.

b/ Mechanizm plików „cookies” nie uszkadza urządzenia końcowego Użytkownika Strony  oraz nie wprowadza zmian w konfiguracjach w tych urządzeniach bądź w oprogramowaniach na nim zainstalowanych.

c/ Każdy Kupujący może w każdej chwili dokonać wyłączenia mechanizmu „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.

d/ Właściciel Strony oświadcza, że wyłączenie mechanizmu „cookies” przez Użytkownika Strony może skutkować utrudnieniami w korzystaniu ze Strony Internetowej Apteki.

4. Aby skutecznie złożyć Zamówienie w Aptece za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki lub/i korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki Użytkownik Apteki zobligowany jest do posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej.

5. Zalecenia Właściciela Strony w zakresie zagrożeń w sieci Internet i odpowiedniej ochrony.

a/ Z uwagi na charakter publiczny sieci Internet oraz fakt, iż korzystanie z usług oferowanych droga elektroniczną związane może być z zagrożeniem pozyskiwania lub modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, Właściciel Strony zaleca Użytkownikom Strony stosowanie odpowiednich mechanizmów lub programów minimalizujących zagrożenia.

b/ Właściciel Strony zaleca Użytkownikom Strony korzystanie z odpowiednich programów antywirusowych oraz chroniących tożsamość użytkowników sieci Internet.

§4 Zakazane działania Użytkownika Strony

1. Zakazane jest przez Użytkownika Strony:

a/ dostarczanie treści niezgodnych z prawem,

b/ wykorzystywanie Apteki, Strony Internetowej Apteki lub usług nieodpłatnych w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub dobrymi obyczajami,

c/ dostarczanie treści lub wykorzystywanie Apteki, Strony Internetowej Apteki lub usług nieodpłatnych, których efektem będzie naruszenie dóbr osobistych osób trzecich.

2. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów Strony Internetowej Apteki w celu prowadzenia przez Użytkownika Strony działalności naruszającej jakikolwiek interes Właściciela Strony, w tym w szczególności działalności polegającej na:

a/ reklamowaniu innego Przedsiębiorcy, w szczególności Przedsiębiorcy prowadzącego konkurencyjną aptekę internetową lub konkurencyjną aptekę ogólnodostępną,

b/ reklamowaniu produktu,

c/ zamieszczaniu treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami, normami lub dobrymi obyczajami,

d/ zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Właściciela Strony,

e/ zamieszczaniu treści nieprawdziwych, wprowadzających lub mogących wprowadzać w błąd.

§5 Majątkowe prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Apteki, Strony Internetowej Apteki, jej zasobów obecnych oraz historycznych, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, jej domeny internetowej oraz do wszelkich zamieszczonych na niej formularzy, wzorców, logotypów, wizerunków czy zdjęć, należą do Właściciela Strony - z wyłączeniem tych, co do których takie majątkowe prawa autorskie posiadają inne podmioty.

2. Korzystanie przez jakakolwiek inną osobę z praw należących do Właściciela Strony, o których mowa  w §5 pkt. 1 Regulaminu, możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą Właściciela Strony oraz w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub innymi przepisami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Właściciela Strony.

II Zagadnienia związane ze sprzedażą i rezerwacją Towarów

§6 Podmioty uprawnione do złożenia Zamówienia

1. Sprzedający:

a/ nie prowadzi obrotu hurtowego Produktami leczniczymi w rozumieniu art. 72 ust.3 Prawa Farmaceutycznego,

b/ uprawniony jest do zbywania Produktów leczniczych wyłącznie na rzecz podmiotów określonych w art. 86a Prawa Farmaceutycznego.

2. W przypadku, gdy Kupujący złoży Zamówienie na Produkty lecznicze, a w procesie weryfikacji okazałby się, że Kupujący jest podmiotem na rzecz którego Sprzedający – na podstawie obowiązujących przepisów – nie może zbyć Produktów leczniczych, to Zamówienie takie przez Sprzedającego nie zostanie zrealizowane.

3. W sytuacji opisanej w §6 pkt. 2 Regulaminu Sprzedający powiadomi Kupującego o przyczynach braku realizacji Zamówienia oraz zwróci na odpowiednie konto Kupującego wpłacone środki po potrąceniu z wpłaconej kwoty kosztów logistycznych – o kwocie potrącenia Sprzedający również powiadamia Kupującego.

§7 Zamówienie

1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie Internetowej Apteki nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Odpowiednich zapisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem skierowanym do Kupujących do składania oferty zawarcia Umowy kupna-sprzedaży.

2. Z wyłączeniem przerw technicznych Kupujący może składać Zamówienia w Aptece za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. W sprawach złożonych Zamówień Kupujący może komunikować się z Apteką w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Apteki jako „GODZINY OTWARCIA APTEKI” za pośrednictwem odpowiednich formularzy lub adresu poczty elektronicznej umieszczonych na Stronie Internetowej Apteki.

4. Złożenie Zamówienia przez Kupującego odbywa się w ramach następujących etapów:

a/ Etap kompletowania Zamówienia,

b/ Etap złożenia Zamówienia,

c/ Etap po złożeniu Zamówienia.

5. Etap kompletowania Zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki odbywa się w efekcie podjęcia następujących czynności:

a/ Kupujący, korzystając z odpowiednich przycisków lub linków, kompletuje Zamówienie dokonując wyboru Towaru lub Towarów, którymi jest zainteresowany, zaprezentowanych na Stronie Internetowej Apteki.

b/ Kompletowanie Zamówienia przez Kupującego tj. dodanie wybranego przez Kupującego Towaru do Koszyka  odbywa się poprzez wybór przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” umiejscowionym na karcie Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Apteki.

c/ Przez cały czas Etapu kompletowania Zamówienia, w każdej chwili, Kupujący może dokonać przeglądu aktualnego stanu Koszyka poprzez wybór przycisku „KOSZYK” znajdujący się na Stronie Internetowej Apteki.

d/ Kupujący po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, którymi jest zainteresowany, poprzez wybór przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” przechodzi do Etapu złożenia Zamówienia.

6. Etap złożenia Zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki podzielny jest na następujące części:

a/ Logowanie,

b/ Dane,

c/ Dostawa,

d/ Płatność.

7. W ramach części „Logowanie” Kupujący dokonuje wyboru pomiędzy następującymi opcjami:

a/ Mam już Konto,

b/ Nie mam Konta.

8. Opcja o której mowa w §7 pkt. 7 lit. a Regulaminu dotyczy Kupujących, którzy podczas poprzednich sesji na Stronie Internetowej Apteki dokonali Rejestracji i są już Użytkownikami Konta albo dokonają Zalogowania za pomocą Facebook.

9. Opcja o której mowa w §7 pkt. 7 lit. b Regulaminu dotyczy Kupujących, którzy  nie są Użytkownikami Konta.

10. Kupujący korzystający z opcji o której mowa w §7 pkt. 7 lit. a Regulaminu przechodzą do kolejnej części Etapu złożenia Zamówienia poprzez poprawne Zalogowanie.

11. Kupujący korzystający z opcji o której mowa w §7 pkt. 7 lit. b Regulaminu mogą dokonać Rejestracji, a po jej zrealizowaniu przechodzą do kolejnej części Etapu złożenia Zamówienia, albo przechodzą do kolejnej części Etapu złożenia Zamówienia wybierając przycisk „KUPUJĘ BEZ REJESTRACJI”.

12. Po poprawnym zrealizowaniu czynności przewidzianych dla części „Logowanie”, o których mowa w §7 pkt. 7-11 Regulaminu, Kupujący przechodzi wykorzystując przycisk „DALEJ” do części „Dane” Etapu złożenia Zamówienia.

13. W ramach części „Dane”, dla Kupujących  będących Użytkownikami Konta, wymagane dane zostaną wypełnione automatycznie, to znaczy zostaną wprowadzone odpowiednie dane podane podczas Rejestracji lub edytowane i zapisane przez Użytkownika Konta do chwili rozpoczęcia tej części Etapu złożenia Zamówienia.

14. W ramach części „Dane”, dla Kupujących realizujących Logowanie za pomocą Facebook wymagane dane zostaną wypełnione automatycznie, to znaczy zostaną wprowadzone odpowiednie dane zapisane na kocie Facebook do chwili rozpoczęcia tej części Etapu złożenia Zamówienia.

15. W ramach części „Dane”, Kupujący, którzy wybrali przycisk „KUPUJĘ BEZ REJESTRACJI” zobowiązani są do samodzielnego wprowadzenia odpowiednich wymaganych danych.

16. Kupujących, o których mowa w § 7 pkt. 13 i pkt. 14, mogą w części „Dane” dodać nowy adres samodzielnie wprowadzając odpowiednie wymagane dane.

17. W części „Dane” Kupujący określa dane Adresata przesyłki.

18. Kupujący, który jest zainteresowany otrzymaniem Faktury VAT wybiera opcję „CHCĘ OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT” i wypełnia odpowiednie wymagane dane Nabywcy.

19. Po poprawnym zrealizowaniu czynności przewidzianych dla części „Dane”, o których mowa w §7 pkt. 13-17 Regulaminu, Kupujący przechodzi wykorzystując przycisk „PRZEJDŻ DO DOSTAWY” do części „Dostawa” Etapu złożenia Zamówienia.

20. W ramach części „Dostawa” Kupujący dokonuje wyboru sposobu Dostawy poprzez odpowiednie zaznaczenie Dostawcy:

a/ DHL Parcelshop – odbiór w punktach DHL ServicePoint i DHL Locker,

b/ Kurier InPost,

c/ Kurier DHL,

d/ Odbiór w Aptece Stacjonarnej,

e/ Kurier specjalistyczny – Poltraf.

21. Wybierając Dostawcę określonego w §7 pkt. 20 lit. a Regulaminu Dostawa zostanie zrealizowana przez Dostawcę do punktu odbioru wybranego przez Kupującego  z przedstawionej przez Dostawcę listy punktów odbioru.

22. Wybierając Dostawcę określonego w §7 pkt 20 lit. b lub lit. c Regulaminu Dostawa zostanie zrealizowana przez Dostawcę bezpośrednio pod adres Adresata przesyłki określony w ramach części „Dane” przez Kupującego.

23. Wybierając Dostawcę określonego w §7 pkt. 20 lit. d Regulaminu Kupujący dokonuje odbioru Zamówienia w wybranej przez siebie z listy Aptece stacjonarnej.

24. Wybierając Dostawcę określonego w §7 pkt. 20 lit. e Regulaminu Dostawa zostanie zrealizowana przez Dostawcę bezpośrednio pod Adres przesyłki określony przez Kupującego w części „Dane” z zastrzeżeniem, że Dostawca ten gwarantuje utrzymanie parametrów wymaganych dla przechowywania i przewozu Produktów leczniczych.

25. Po poprawnym zrealizowaniu czynności przewidzianych dla części „Dostawa”, o których mowa w §7 pkt. 20-24 Regulaminu, Kupujący przechodzi wykorzystując przycisk „PRZEJDŻ DO PŁATNOŚCI” do części „Płatność” Etapu złożenia Zamówienia.

26. W ramach części „Płatność” Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności za Zamówienie poprzez wybór jednej z przedstawionych opcji płatności.

27. Szczegóły dotyczące płatności za Zamówienie opisane są w §9 Regulaminu.

28. Po wyborze sposobu płatności Kupujący, poprzez odpowiednie zaznaczenie akceptuje wszystkich przepisy Regulaminu odnoszących się do Zamówienia oraz sposobu jego realizacji. 

29. Po łącznym zrealizowaniu czynności o których w §7 pkt 26 i pkt. 27 Kupujący wykorzystując przycisk „ZAMÓW” zostanie przekierowany na stronę Systemy Płatności Tpay, gdzie wykonuje wskazane tam czynności w celu zrealizowania płatności. 

30. Przesłanie Formularza Zamówienia do Sprzedającego stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia Umowy kupna-sprzedaży.

31. Po zrealizowaniu płatności na stronie Systemu Płatności Tpay Kupujący powróci na Stronę Internetową Apteki przechodząc do Etapu po  złożeniu Zamówienia.

32. Etap po złożeniu Zamówienie składa się następujących części:

a/ Podsumowanie Zamówienia,

b/ e-mail z Umową kupna-sprzedaży,

c/ e-mail z Przetwarzaniem Zamówienia.

33. W ramach „Podsumowanie Zamówienia” po powrocie na Stronę Internetową Apteki, o którym mowa w §7 pkt. 31 Regulaminu, wyświetlone zostaną następujące informacje:

a/ potwierdzenie zamówienia,

b/ prośba o weryfikację danych,

c/ adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie zakupu,

d/ zamówione Towary, ich cenę jednostkowa, zamawianą ilość, kwotę do zapłaty,

e/ koszt Zamówienia,

f/ numer Zamówienia,

g/ informację o przygotowaniu zamówienia i jego wysłaniu z chwilą  otrzymania płatności,

34. Z chwilą zrealizowania czynności o której mowa w §7 pkt. 31 Regulaminu Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej e-mail podany w części „Dane” Etapu złożenia Zamówienia wiadomość elektroniczną o której mowa w §7 pkt. 32 lit. b Regulaminu, która zwiera:

a/ dane Sprzedającego,

b/ dane Kupującego, dane Adresata przesyłki.

c/ dla Kupujących, którzy zaznaczyli chęć otrzymania Faktury VAT – dane Nabywcy na Fakturze VAT,

d/ numer Zamówienia – Umowy kupna-sprzedaży,

e/ data złożenia Zamówienia – zawarcia Umowy kupna-sprzedaży,

b/ sposób zapłaty,

c/ zamówione Towary, ich cenę jednostkowa, zamawianą ilość, kwotę do zapłaty,

d/ koszt Zamówienia,

e/ wybranego Dostawcę,

f/ potwierdzenie akceptacji Regulaminu.

35. Przesłanie do Kupującego wiadomości o której mowa w §7 pkt. 34 Regulaminu jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w §7 pkt. 30 Regulaminu, i z momentem dostarczenia jej do Kupującego zawarta zostaje Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

36. Po przesłaniu potwierdzenia, o którym mowa w §7 pkt. 34 Regulaminu, Sprzedający dokonuje weryfikacji poprawności złożenia Zamówienia, w tym weryfikacji czy Kupującym jest podmiot na rzecz którego Sprzedający może dokonać zbytu Produktów leczniczych, oraz - na podstawie odpowiedniej dyspozycji złożonej przez Kupującego na rzecz Sprzedającego, w ramach wybranego przez Kupującego sposobu płatności – otrzymania zapłaty przez Sprzedającego tytułem Kosztu Zamówienia.

37. Zapłata przez Kupującego na rzecz Sprzedającego tytułem Kosztu Zamówienia jest dokonana z chwilą zarejestrowania wpływu na rzecz Sprzedającego na rachunku podmiotu obsługującego dany sposób płatności (zgodnie z §9 pkt 1 Regulaminu) wybrany przez Kupującego w procesie składania Zamówienia.

38. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego poprawności złożenia Zamówienia przez Kupującego, o którym mowa w §7 pkt. 36 Regulaminu, oraz potwierdzeniu otrzymania zapłaty tytułem Kosztu Zamówienia, o którym mowa w §7 pkt. 37 Regulaminu, Sprzedający przesyła do Kupującego na adres poczty elektronicznej e-mail podany w części „Dane” Etapu złożenia Zamówienia wiadomość elektroniczną z informacją  o rozpoczęciu jego przetwarzania.

39. Z chwilą, gdy Zamówienie Kupującego zostanie skompletowane i gotowe będzie do zrealizowania Dostawy, Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej e-mail podany w części „Dane” Etapu złożenia Zamówienia wiadomość elektroniczną z informacją  o nadaniu przesyłki z Zamówieniem.

40. Wybierając Dostawcę określonego w §7 pkt. 20 lit. a, lit. b oraz lit. c Regulaminu Kupujący w wiadomości o której mowa w §7 pkt. 39 Regulaminu otrzymuje również link do śledzenia przesyłki.

41. Kupujący do chwili zakończenia czynności o której mowa w §7 pkt. 29 Regulaminu, to jest do chwili wysłania Zamówienia do Sprzedającego za pośrednictwem Formularza Zamówienia, może dokonywać w nim zmian, w tym między innymi: edytować zawartość KOSZYKA pod kątem ilości wybranego już Towaru, dodawać nowy Towar do KOSZYKA, usuwać całkowicie z KOSZYKA Towar już wybrany, zmieniać formę płatności, zmieniać Dostawcę, zmieniać dane Adresata przesyłki, zmieniać oznaczenie czy chce, czy nie chce otrzymać Fakturę VAT, zmieniać dane Nabywcy na Fakturze VAT.

42. W sytuacji, gdy po zakończeniu czynności o której mowa w §7 pkt. 29 Regulaminu, jednak nie później niż do zrealizowania przez Sprzedającego czynności o której mowa w §7 pkt. 39 Regulaminu, Kupujący chciałby dokonać jakiejkolwiek zmiany w Zamówieniu, to zobowiązany jest do skontaktowania się z Apteką zgodnie zapisami z §7 pkt. 3 Regulaminu oraz postępować zgodnie z otrzymanymi zwrotnie instrukcjami.

43. Cały czas w trakcie Etapu kompletowania Kupujący informowany jest o Koszcie Zamówienia.

§8 Cena

1. Cena:

a/ zamieszczona na Stronie Internetowej Apteki na karcie Towaru jest ceną brutto(uwzględnia ona aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT),

b/ przedstawiona Kupującemu w potwierdzeniu, o którym mowa w §7 pkt. 34 Regulaminu, jest ceną maksymalną,

c/ przedstawiona Kupującemu w potwierdzeniu, o którym mowa w  §7pkt. 34 Regulaminu, może być zmieniona w sytuacji zmiany odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, o czym Sprzedający informuje Kupującego przesyłając odpowiednią informację na podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej,

d/ przedstawiona Kupującemu w potwierdzeniu o którym mowa w §7 pkt. 34 Regulaminu, w przypadku, gdy zawarta zostanie Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, jest ceną, którą zobowiązuje się Kupujący zapłacić Sprzedającemu za Towar,

e/ nie uwzględnia kosztów Dostawy oraz o innych dodatkowych kosztów jakie Kupujący zobowiązany będzie zapłacić w związku z zawieraną Umową kupna-sprzedaży.

§9 Płatności dotyczące złożonego Zamówienia

1. W odniesieniu do złożonego Zamówienia Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności online:

a/ przelew elektroniczny,

b/ karta debetowa,

c/ karta kredytowa,

d/ BLIK,

e/ Google Pay,

f/ VISA Checkout,

g/ Masterpass.

2. Podmiotem obsługującym sposoby płatności określone w §9 pkt. 1 Regulaminu jest System Płatności Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP 7773061579, REGON 300878437, KRS 0000412357.

3. Zapłata jest dokonana z chwilą zarejestrowania wpływu na rzecz Sprzedającego na rachunku podmiotu obsługującego dany sposób płatności wybrany przez Kupującego w procesie składania Zamówienia.

4. Od chwili dokonania zapłaty, zgodnie z §9 pkt. 3 Regulaminu, liczone są terminy realizacji Zamówienia i Dostawy.

5. W przypadku, gdy zapłata, o której mowa w §9 pkt. 3 Regulaminu,  nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia Kupującemu na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Umowy kupna-sprzedaży, zgodnie z zapisami §7 pkt. 34 Regulaminu, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie zapłaty i informuje o tym Kupującego wysyłając stosowną informację na podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej.

6. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie, zgodnie z §9 pkt. 5 Regulaminu, Sprzedający przesyła Kupującemu, na podany przez niego w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§10 Dostawa Towarów na podstawie złożonego Zamówienia

1. 1. Sprzedający realizuje Dostawy wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

2. Sprzedający dostarcza Towar będący przedmiotem zawartej Umowy kupna-sprzedaży bez wad.

3. Terminy realizacji Zamówienia i Dostawy wskazane na Stronie Internetowej Apteki liczone są w Dniach roboczych zgodnie z §9 pkt. 4 Regulaminu.

4. Towary są dostarczane do Adresata przesyłki za pośrednictwem Dostawcy na dane i adres określone przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

5. Lista Dostawców przedstawiona jest przez Sprzedającego na Stronie internetowej Apteki.

6. W procesie składania Zamówienia Kupujący w ramach opcji Dostawy dokonuje wyboru Dostawcy spośród podmiotów tam wskazanych.

7. Mając na uwadze zapewnienie jakości Produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo stosowania, Sprzedający zaleca w procesie składania Zamówienia przez Kupującego, w opcji Dostawy, dokonanie wyboru odpowiedniego Dostawcy zalecanego dla Dostawy Produktów leczniczych.

8. W przypadku, gdy Sprzedający dokona wysłania przesyłki za pośrednictwem wybranego przez Kupującego Dostawcę, a już po wysłaniu przesyłki Adresat przesyłki samodzielnie skieruje przesyłkę do Paczkomatu, to Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru przesłanego w ramach tej przesyłki.

9. Koszt Dostawy uzależniony jest od Dostawcy oraz rodzaju Dostawy, które zostały wybrane przez Kupującego w procesie składania Zamówienia. Aktualny cennik Kosztu Dostawy zamieszczony jest na Stronie Internetowej Apteki.

10. Sprzedający może zwolnić Kupującego z kosztów Dostawy w sytuacji spełnienia przez Kupującego warunków określonych przez Sprzedającego zamieszczonych na Stronie Internetowej Apteki.

11. Podczas Etapu kompletowania Zamówienia Sprzedający informuje Kupującego czy spełnia w danej chwili warunki zwolnienia z kosztów Dostawy lub jakie czynności musi Kupujący zrealizować, aby spełnić warunki zwolnienia z kosztów Dostawy.

12. Z chwilą dostarczenia przesyłki  Adresat przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia jej w obecności pracownika Dostawcy w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju, a w sytuacji stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Adresat przesyłki zobowiązany jest do zażądania od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu i sporządza odpowiednią dokumentację fotograficzną.

13. W sytuacji nieobecności Adresata przesyłki podczas próby dostarczenia przesyłki, zaadresowanej na adres podany przez Kupującego podczas składania Zamówienia, pracownik Dostawcy pozostawi informację o próbie dostarczenia przesyłki (awizo) oraz informację o planowanym terminie ponownego dostarczenia przesyłki lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Adresatem przesyłki celem ustalenia z nim terminu, kiedy Adresat będzie obecny.

14. W sytuacji, gdy Dostawca nie będzie w stanie dostarczyć przesyłki do Adresata zgodnie z umową zawarta między Sprzedającym a Dostawcą, i przesyłka ta zostanie zwrotnie odesłana przez Dostawcę do Apteki, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub telefonicznie, celem ustalenia z nim nowego terminu i kosztu Dostawy.

15. W przypadku, gdy Kupujący w Formularzu Zamówienia zaznaczył, że chce otrzymać Fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, Sprzedający wystawia taką Fakturę w formie papierowej i dołącza ją przesyłki wraz z wysyłanym Towarem.

16. Sprzedający wystawia Fakturę VAT, o której mowa w §10 pkt. 15 Regulaminu, z danymi Nabywcy na podstawie danych zamieszczonych przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.

17. W przypadku, gdy Kupujący przedstawi w Formularzu Zamówienia niepoprawne lub niezgodne z prawdą dane faktycznego Nabywcy, w efekcie czego dojdzie naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym między innymi do wyłudzenia fałszywego poświadczenia nieprawdy na fakturze, z chwilą powzięcia takich informacji, Sprzedający zgłosi zawiadomienie do właściwego organu na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w przypadku powstania szkody po stronie Sprzedającego powstałej w wyniku takiego działania Kupującego, Kupujący zobowiązuje się do wypłaty na rzecz Sprzedającego odszkodowania w wysokości pełnej szkody przez niego poniesionej w wyniku takiego działania Kupującego.

18. Terminy Dostaw są ustalane przez Sprzedającego jedynie orientacyjnie i ich niedotrzymanie nie rodzi prawa Kupującego do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży, do odszkodowania lub dochodzenia odsetek, chyba, że opóźnienie w stosunku do podanego terminu przekroczy 60 dni.

§11 Rękojmia z tytułu wad Towaru

1. 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego w sytuacji, gdy przesłany przez niego Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

3. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego w sytuacji opisanej w §10 pkt. 10 Regulaminu oraz w odniesieniu do Towarów co do których Kupujący miał wiedzę z chwilą składania Zamówienia, że wadę taką posiadają.

4. W sytuacji, gdy przesłany przez Sprzedającego Towar ma wadę, Kupujący informuje o tym fakcie Sprzedającego przesyłając wiadomość na odpowiedni adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Apteki.

5. Do wiadomości, o której mowa w §11 pkt. 4 Regulaminu, Kupujący:

a/ załącza zdjęcie lub skan paragonu albo Faktury VAT potwierdzające zakup Towaru u Sprzedającego,

b/ w przypadku, gdy wada wynika z ubytku lub uszkodzenia przesyłki, załącza zdjęcie lub skan protokołu spisanego z pracownikiem Dostawcy oraz załącza sporządzoną dokumentację fotograficzną potwierdzającą ten fakt,

b/ w przypadku, gdy wada nie wynika z ubytku lub uszkodzenia przesyłki, załącza sporządzoną dokumentację fotograficzną potwierdzającą ten fakt.

6. W sytuacji, gdy przesłany przez Sprzedającego Towar ma wadę, Kupujący może:

a/ przedłożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba, że Sprzedający wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,

b/ żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady,

c/ przedłożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży, chyba, że Sprzedający wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

7. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego wystąpienia wad Towaru, z uwzględnieniem sytuacji opisanej w §11 pkt. 11 Regulaminu, Sprzedający przesyła do Kupującego na adres poczty elektronicznej, z którego Kupujący przesłał wiadomość o której mowa w §11 pkt. 4 Regulaminu, propozycję załatwienia przedmiotowej sprawy.

8. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymianu Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że usunięcie wady jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.

9. W sytuacji, gdy doprowadzenie do zgodności z Umową kupna-sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedający może odmówić zadość uczynienia żądaniu Kupującego, przekazując jednocześnie inną propozycje załatwienia sprawy.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów, o których mowa w §11 pkt. 8-9 Regulaminu, uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie ujawnionej wady oraz należy brać pod uwagę niedogodności, na jakie narażony byłby Kupujący lub Sprzedający przy tym innym sposobie zaspokojenia roszczenia.

11. Sprzedający po uzyskaniu od Kupującego wiadomości o której mowa w §11 pkt. 4 Regulaminu, może zwrócić się do producenta Towaru, co do którego Kupujący zgłasza, że ma wadę, z wnioskiem o potwierdzenie wystąpienia i przyczynach powstania wady, o czym Sprzedający informuje Kupującego przesyłając odpowiednią wiadomość na adres poczty elektronicznej, z którego Kupujący przesłał wiadomość o której mowa w §11 pkt. 4 Regulaminu.

12. Po uzyskaniu odpowiedzi od producenta, dotyczącej wniosku Sprzedającego o którym mowa w §11 pkt. 11 Regulaminu, Sprzedający przesyła do Kupującego na adres poczty elektronicznej, z którego Kupujący przesłał wiadomość o której mowa w §11 pkt. 4 Regulaminu, informacje zawarte w tej odpowiedzi.

13. Kupujący, który realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego Towaru na adres Sprzedającego.

14. W odniesieniu do sytuacji o której mowa w §11 pkt. 13 Regulaminu, w przypadku, gdy Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia wadliwego Towaru pokrywa Sprzedający.

15. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub Adresata przesyłki.

16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w §11 pkt. 15 Regulaminu.

17. W terminie określonym w §11 pkt. 15 Regulaminu, Kupujący z powodu wady Towaru może odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży albo przedłożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

18. W przypadku, gdy Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży albo przedłożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru albo usunięcia wad.

19. W sytuacji potwierdzenia przez Sprzedającego wad Towaru koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

20. Wszelkie reklamacje związane z dostarczonym Towarem lub realizacją Umowy kupna-sprzedaży Kupujący kieruje w formie pisemnej na adres [email protected]

21. Sprzedający w terminie 14 Dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji zgłoszonej przez Kupującego ustosunkuje się do przesłanej reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy kupna-sprzedaży przesłanej przez Kupującego.

§12 Gwarancja na Towary

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta Towaru lub uprawnionego dystrybutora Towaru.

2. Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu gwarancji  zgodnie z zapisami zawartymi przez producenta Towaru lub uprawnionego dystrybutora Towaru w warunkach udzielenia gwarancji oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§13 Odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży zawartej w związku ze złożonym Zamówieniem
przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta

1. Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, który w efekcie złożonego Zamówienia zawarł Umowę kupna-sprzedaży, może w terminie 14 dni od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub Adresata przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Dla swojej skuteczności odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, o którym mowa w §13 pkt. 1 Regulaminu, wymagane jest:

a/ złożenie Sprzedającemu przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży: pisemnie na adres Sprzedającego podany na Stronie Internetowej Apteki lub przy użyciu odpowiedniego wzoru „Oświadczenia odstąpienia od Umowy”, który został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Apteki lub za pośrednictwem zamieszczonego na Stronie Internetowej Apteki odpowiedniego elektronicznego Formularza odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia,

b/ załączenie do oświadczenia, o którym mowa w §13 pkt. 2 lit. a Regulaminu, zdjęcia lub skanu paragonu albo Faktury VAT potwierdzającego zakup Towaru lub Towarów u Sprzedającego.

3. Do zachowania terminu , o którym mowa w §13 pkt. 1 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia wraz ze zdjęciem lub skanem paragonu albo Faktury VAT, zgodnie z §13 pkt. 2 Regulaminu, przed jego upłynięciem.

4. Sprzedający potwierdza Konsumentowi albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie od niego oświadczenia wraz ze zdjęciem lub skanem paragonu albo Faktury VAT o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży, a w przypadku, gdy komunikacja Konsumenta albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dotycząca odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży nie wyczerpuje obowiązków zawartych w §13 pkt. 2 Regulaminu, Sprzedający informuje Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o brakach w tej komunikacji.

5. W przypadku, gdy Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złoży oświadczenie, o którym mowa w §13 pkt. 2 Regulaminu, zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, to przestaje ona wiązać Sprzedającego oraz tego Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży jest ona uznawana za niezawartą.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, zarówno na Kupującym, jak i na Sprzedającym ciążą obowiązki określone w §13 pkt. 8, pkt. 10 i pkt. 11 Regulaminu.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, obowiązkiem Sprzedającego, wobec tego Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, jest, z zastrzeżeniem zapisów określonych w §13 pkt.12, pkt. 14 i pkt. 15 Regulaminu, zwrócenie, w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa §13 pkt. 2 Regulaminu, otrzymanych od niego płatności, w tym kosztów Dostawy do Adresata przesyłki.

9. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży, a w procesie składania Zamówienia wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób oferowany w tym procesie przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu temu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, obowiązkiem tego Konsumenta albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wobec Sprzedającego jest zwrócenie, w terminie 14 Dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia, o którym mowa §13 pkt. 2 Regulaminu, nieużywanych, nieuszkodzonych i dokładnie tych samych Towarów, które objęte były Umową kupna-sprzedaży dostarczone skutecznie przez Dostawcę do Adresata przesyłki.

11. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, gdy przedmiotem tej Umowy kupna-sprzedaży są Towary będące Produktami leczniczymi, a Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta w procesie składania Zamówienia w opcji Dostawy dokonał wyboru Dostawcy innego niż zalecany przez Sprzedającego dla Dostaw Produktów leczniczych, Sprzedający może zażądać od tego Konsumenta albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wysłania zwracanego Towaru za pośrednictwem Dostawcy zalecanego na Stronie Internetowej Apteki gwarantującego zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa stosowania dostarczanego Produktu leczniczego.

12. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, gdy koszty Dostawy zwracanego Towaru za pośrednictwem Dostawcy zalecanego przez Sprzedającego dla Dostaw Produktów leczniczych są wyższe od  kosztów Dostawy poniesionych przez tego Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta przy składaniu Zamówienia, które Sprzedający, zgodnie z zapisami §13 pkt. 10 Regulaminu, zobowiązany jest zwrócić, to Sprzedający będzie mógł potrącić odpowiednią różnicę pomiędzy tymi kosztami z kwoty wpłaconej przez tego Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta podczas składania Zamówienia, na co Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

13. Informacje o Dostawcy zalecanego przez Sprzedającego dla Dostaw Produktów leczniczych oraz informacje o kosztach Dostawy realizowanej za jego pośrednictwem ,Sprzedający zamieszcza na Stronie Internetowej Apteki.

14. W przypadku, gdy w terminie 14 Dni roboczych od daty wysłania oświadczenia, o którym mowa w §13 pkt. 2 Regulaminu, Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie zrealizuje obowiązku określonego w §13 pkt. 10 Regulaminu, Sprzedający może do chwili otrzymania z powrotem Towaru wstrzymać się z obowiązkiem zwrotu, o którym mowa w §13 pkt. 8 Regulaminu.

15. W przypadku, gdy Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, realizując zapisy §13 pkt. 10 Regulaminu, zwróci Towar niezgodnie z zapisami §13 pkt. 10 Regulaminu, to jest Towar używany lub uszkodzony albo inny niż Towar, który objęty był Umową kupna-sprzedaży i dostarczony skutecznie przez Dostawcę do Adresata przesyłki, lub zwracany Towar, o którym mowa w §13 pkt. 20 lit. d Regulaminu, posiada uszkodzone opakowanie, Sprzedający informuje o tym Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oraz informuje go o dalszym sposobie załatwiania przedmiotowej sprawy.

16. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko określone w Regulaminie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.

17. Jeśli z uwagi na właściwości, zapewnienie jakości lub bezpieczeństwo stosowania Towar nie może zostać odesłany do Sprzedającego w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu na Stronie Internetowej Apteki.

18. Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości dostarczonego do Adresata przesyłki Towaru będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Towaru.

19. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży Sprzedający dokonuje zwrotu kwoty należnej Konsumentowi albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta w trakcie składania Zamówienia, chyba, że Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

20. Prawo do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Towaru:

a/ ulegającego szybkiemu zepsuciu,

b/ mającego krótki termin przydatności do użycia – w sytuacji, gdy podczas składania Zamówienia na karcie tego Towaru zamieszczona była informacja o krótkim terminie przydatności do spożycia,

c/ posiadającego wady - w sytuacji, gdy podczas składania Zamówienia na karcie tego Towaru zamieszczana była informacja o tych wadach,

d/ dostarczonego do Adresata przesyłki w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu takiego opakowania nie można zwracać ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych lub na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a tym samym nie może on być przedmiotem dalszej sprzedaży, a które to opakowanie zostało otwarte przez Adresata przesyłki po dostarczeniu do niego Towaru,

e/ będącego Produktem leczniczym lub wyrobem medycznym lub środkiem dietetycznym lub dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego lub dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia żywieniowego, chyba, że powodem odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub wysłanie przez Sprzedającego sfałszowanego Towaru będącego Produktem leczniczym lub wyrobem medycznym lub środkiem dietetycznym lub dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego lub dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

21. Za niewłaściwe wydanie, o którym mowa w §13 pkt. 20 lit. e Regulaminu, uznaje się wyłącznie sytuację, gdy Sprzedający dostarczył do Adresata przesyłki Towary inne niż wybrane przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w procesie składania Zamówienia i wymienione w wiadomości o której mowa w §7 pkt. 34 Regulaminu.

III Zagadnienia związane z usługami nieodpłatnymi

§14 Usługi nieodpłatne świadczone drogą elektroniczną

1. Właściciel Strony świadczy na rzecz Użytkowników Strony drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

a/ Formularz kontaktowy,

b/ Prowadzenie Konta Kupującego,

c/ Formularz Zamówienia,

d/ Formularz odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia,

e/ Zamieszczanie treści,

f/ Blog,

g/ Newsletter.

2. Usługi wskazane w §14 pkt. 1 Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, są nieodpłatne przez czas nieoznaczony.

3. Usługa Formularz kontaktowy.

a/ Usługa Formularz kontaktowy polega na możliwości wysyłania przez Użytkownika Strony do Właściciela Strony wiadomości bezpośrednio za pomocą właściwego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Apteki.

b/ Użytkownik Strony może zrezygnować z Usługi Formularz kontaktowy w każdej chwili poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do Właściciela Strony.

4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika Strony.

a/ Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika Strony dostępna jest po dokonaniu Rejestracji zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu.

b/ Usługa Prowadzenia Konta Użytkownika Strony polega na udostępnieniu Użytkownikowi Strony dedykowanego dla niego profilu/panela w ramach Strony Internetowej Apteki, umożliwiającego Użytkownikowi Strony między innymi śledzenia stanu realizacji Zamówienia, historii złożonych Zamówień, modyfikacje danych, które podał w czasie Rejestracji oraz inne dodatkowe opcje czy funkcjonalności, o których zostanie poinformowany z chwilą ich uruchomienia.

c/ Użytkownik Strony, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Właścicielowi Strony żądanie usunięcia dedykowanego mu Konta Użytkownika Strony przez Właściciela Strony.

d/ W przypadku zgłoszenia o którym mowa w §14 pkt. 4 lit. c Regulaminu, Właściciel Strony usuwa Konto Użytkownika Strony w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania żądania.

e/ W przypadku, gdy Użytkownik Strony narusza niniejszy Regulamin, Właściciel Strony może z własnej inicjatywy dokonać usunięcia Konta Użytkownika Strony, o czym informuje tego Użytkownika Strony przesyłając odpowiednią wiadomość na adres poczty elektronicznej podany przez niego w procesie Rejestracji.

f/ Z chwilą usunięcia Konta Użytkownika Strony, Właściciel Strony zaprzestaje świadczenia na rzecz tego Użytkownika Strony Usługi Prowadzenia Konta Użytkownika Strony, na co Użytkownik Strony wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

g/ Od chwili zakończenia Rejestracji do chwili usunięcia Konta Użytkownika Strony przez Właściciela Strony konto jest aktywne, co oznacza, że Użytkownik Strony ma możliwość korzystania z jego wszystkich funkcjonalności.

5. Usługa Formularz Zamówienia.

a/ Usługa Formularz Zamówienia polega na możliwości wysyłania przez Kupującego do Sprzedającego wiadomości zawierającej skompletowane przez niego Zamówienia za pomocą właściwego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Apteki.

b/ Kupujący może zrezygnować z Usługi Formularz Zamówienia w każdej chwili poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do Sprzedającego za pomocą odpowiedniego formularza.

6. Usługa Formularz odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia.

a/ Usługa Formularz odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia polega na możliwości wysyłania przez Kupującego do Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia za pomocą właściwego formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Apteki.

b/ Kupujący może zrezygnować z Usługi Formularz odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia w każdej chwili poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do Sprzedającego za pomocą odpowiedniego formularza.

7. Usługa Zamieszczanie treści.

a/ Usługa Zamieszczanie treści polega na umożliwieniu przez Właściciela Strony Użytkownikowi Strony posiadającemu aktywne Konto Użytkownika Strony, w wyznaczonych do tego celu miejscach na Stronie Internetowej Apteki, publikacji subiektywnych wypowiedzi Użytkownika Strony przede wszystkim dotyczących Towarów lub innych treści zamieszczanych na Stronie Internetowej Apteki.

b/ Użytkownik Strony może zrezygnować z Usługi Zamieszczanie treści w każdej chwili poprzez zaprzestanie publikacji treści w miejscach, o których mowa w §14 pkt. 7 lit. b Regulaminu.

c/ Szczegółowe przepisy dotyczące Usługi Zamieszczanie treści zawarte są w §§16-17 Regulaminu.

8. Usługa Blog.

a/ Usługa Blog polega na umożliwieniu przez Właściciela Strony Użytkownikowi Strony dostępu do treści zamieszczonych przez Właściciela Strony w odpowiednim miejscu na Stronie Internetowej Apteki w zakładce BLOG.

b/ Użytkownik Strony może zrezygnować z Usługi Blog w każdej chwili poprzez zaprzestanie otwierania lub zamknięcie już otwartej zakładki BLOG.

9. Usługa Newsletter.

a/ Usługa Newsletter dostępna jest po dokonaniu Rejestracji zgodnie z odpowiednimi zapisami § 15 Regulaminu.

b/ Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Właściciela Strony na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika Strony w Formularzu Rejestracyjnym wiadomości w formie elektronicznej (Newslettera) zawierającej miedzy innymi informacje o:

1)Towarach prezentowanych na Stronie Internetowej Apteki, 

2)nowych Towarach, które jeszcze nie są w danej chwili prezentowane na Stronie Internetowej Apteki,

3)zmianach w odniesieniu do Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Apteki,

4)Stronie Internetowej Apteki,

5) zmianach wprowadzanych na Stronie Internetowej Apteki,

6) usługach i zmianach dotyczących tych usług w ofercie Właściciela Strony,

7) Regulaminie, umowach lub innych dokumentach, których adresatami są wszyscy Użytkownicy Strony oraz zmianach do nich.

c/ Z Usługi Newsletter korzystać może Użytkownik Strony, który w Formularzu Rejestracyjnym udostępnionym przez Właściciela Strony na Stronie Internetowej Apteki wprowadzi swój adres poczty elektronicznej wraz potwierdzeniem chęci skorzystania z tej usługi.

d/ Po otrzymaniu przez Właściciela Strony wypełnionego poprawnie przez Użytkownika Strony Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik Strony otrzymuje od Właściciela Strony drogą elektroniczną, na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym, link aktywacyjny celem potwierdzenia przez Użytkownika Strony wysłania Formularza Rejestracyjnego z zamieszczonym w nim adresem poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem chęci skorzystania z Usługi Newsletter.

e/Z chwilą aktywacji przez Użytkownika Strony linku, o którym mowa w §14 pkt. 9 lit. b Regulaminu, zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Newsletter, a adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika Strony staje się automatycznie Adresatem Newslettera.

f/ Newsletterem jest każdorazowe wysłanie przez Właściciela Strony jednocześnie do wszystkich Adresatów Newslettera wiadomości w formie elektronicznej.

g/ Każdy Newsletter zawiera co najmniej:

1) informację o nadawcy,

2) temat,

3) treść,

4) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi Newsletter.

h/ Użytkownik Strony może w każdej chwili zrezygnować z Usługi Newsletter poprzez aktywowanie specjalnego linku „Rezygnuję z Usługi Newsletter” zamieszczonego każdorazowo w Newsletterze lub poprzez wykonanie odpowiedniej czynności wyłączenia tej Usługi w Koncie Użytkownika Strony.

i/ Usunięcie Konta Użytkownika Strony jest jednoznaczne z zaprzestaniem świadczenia przez Właściciela Strony Usługi Newsletter.

10. W przypadku działania przez Użytkownika Strony, zaistniałego w efekcie korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności lub usług dostępnych na Stronie Internetowej Apteki lub w przypadku podejmowania przez Użytkownika Strony jakichkolwiek działań innych niż za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, których skutkiem będzie lub może być: wyrządzenie jakiejkolwiek szkody u Właściciela Strony lub innych Użytkowników Strony lub innych podmiotów współpracujących z Właścicielem Strony, naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień Regulaminu lub postanowień innych umów zawartych między Właścicielem Strony a Użytkownikiem Strony lub Właścicielem Strony a innymi Użytkownikami Strony lub Właścicielem Strony a innymi podmiotami współpracującymi z Właścicielem Strony, popełnienie przestępstwa, popełnienie wykroczenia, przełamywanie zabezpieczeń Strony Internetowej Apteki lub inne działania hakerskie, jakiekolwiek inne naruszenie praw Właściciela Strony lub osób trzecich, Właściciel Strony uprawniony jest do zablokowania Użytkownikowi Strony dostępu do usługi lub usług, o których mowa w §14 pkt. 1 Regulaminu.

11. Zablokowanie dostępu do usługi lub usług na podstawie §14 pkt. 10 Regulaminu może być bezterminowe lub na określony przez Właściciela Strony okres niezbędny do potwierdzenia przez niego podstawy zablokowania, w szczególności czy były, czy też nie były podejmowania przez Użytkownika Strony działania, o których mowa w §14 pkt. 10 Regulaminu.

12. W odniesieniu do usług, dla których Użytkownik Strony, aby skorzystać z tej usługi musiał podać adres poczty elektronicznej, Właściciel Strony przesyła Użytkownikowi Strony, na odpowiednio przekazany Właścicielowi Strony przez Użytkownika Strony adres poczty elektronicznej, wiadomość o zablokowaniu dostępu do usługi lub usług.

13. W sytuacji zablokowania przez Właściciela Strony dostępu do usługi lub usług na podstawie §14 pkt. 10 Regulaminu, Właściciel Strony, w szczególności, gdy dalsza komunikacja z Użytkownikiem Strony mogłaby spotęgować lub spowodować nowe skutki, o których mowa w §14 pkt. 10 Regulaminu, Właściciel Strony uprawniony jest do zablokowania dostępu do usługi lub usług bez przekazywania takiej wiadomości Użytkownikowi Strony.

14. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany udzielania w każdej chwili dostępu do usług, o których mowa w §14 pkt. 1 Regulaminu, w zakresie: odbiorców, rodzaju, zakresu, form, czasu  oraz sposobu, o czym informuje Użytkowników Strony w sposób właściwy dla przekazywania informacji o zmianie Regulaminu.

§15 Rejestracja Konta Użytkownika Strony

1. Rejestracja jest niezbędna do założenia Konta Użytkownika Strony.

2. Rejestracja jest nieodpłatna.

3. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia w Aptece Zamówienia.

4. W celu poprawnego przeprowadzenia procesu Rejestracji Użytkownika Strony:

a/ wypełnia zgodnie z instrukcjami odpowiedni Formularz Rejestracji zamieszczony przez Właściciela Strony na Stronie Internetowej Apteki,

b/ po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, ustaleniu indywidualnego hasła oraz po zapoznaniu się z Regulaminem, odpowiedniej akceptacji jego treści - z uwzględnieniem potwierdzenia tego faktu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracji, drogą elektroniczną – za pośrednictwem odpowiedniego przycisku znajdującej się na Formularzu Rejestracji, przesyła go do Właściciela Strony.

5. Po otrzymaniu wypełnionego przez Użytkownika Strony Formularza Rejestracji Właściciel Strony:

a/ przesyła drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji prośbę o potwierdzenie, za pomocą odpowiedniego przycisku lub linku, przeprowadzenia procesu Rejestracji przez użytkownika tego adresu poczty elektronicznej,

b/ po otrzymaniu potwierdzenia o którym mowa w §15 pkt.5 lit. a Regulaminu wysyła potwierdzenie zakończenia Rejestracji.

6. Z chwilą przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia zakończenia Rejestracji:

a/ pomiędzy Właścicielem Strony i Użytkownikiem Strony zawarta zostaje Umowa świadczenia usług na prowadzenie Konta Użytkownika Strony,

b/ Użytkownik Strony otrzymuje dostęp do dedykowanego dla niego Konta Użytkownika Strony,

c/ Użytkownik Strony uzyskuje możliwość edytowania danych wprowadzonych podczas Rejestracji,

d/ Użytkownik Strony uzyskuje dostęp do funkcjonalności Strony Internetowej Apteki zarezerwowanej tylko dla Użytkowników Strony, którzy poprawnie zakończyli proces Rejestracji.

§16 Zamieszczanie treści
przez Użytkownika Strony na Stronie Internetowej Apteki

1. Z chwilą rozpoczęcia zamieszczania przez Użytkownika Strony treści na Stronie Internetowej Apteki, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik Strony oświadcza, że:

a/ jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych, odpowiednio do: utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treść,

b/wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych przez niego treści przez wszystkich Użytkowników Strony, któremu Właściciel Strony to umożliwi,

c/ wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych przez niego treści przez Właściciela Strony,

d/ upoważnia Właściciela Strony do nieodpłatnego wykorzystania opublikowanych przez niego treści zgodnie z zapisami Regulaminu,

e/ wyraża zgodę na dokonywanie opracowań treści w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

f/ umieszczenie lub udostępnienie przez niego każdorazowo, w szczególności w ramach realizacji dostępu do usług określonych w §14 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących osób trzecich lub jakichkolwiek innych treści, nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,

g/ ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności w zakresie odpowiedzialności karnej lub cywilnej, w tym odszkodowawczej, za treści przez niego zamieszczane, w sytuacji, gdy zamieszczone przez niego treści naruszają prawa jakiejkolwiek osoby, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i/lub praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek z zobowiązaniem do zachowania poufności, naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, normy społeczne lub obyczajowe,

h/ w pełni akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu dotyczące Zamieszczania treści na Stronie Internetowej Apteki (§16 Regulaminu) oraz wszystkie przepisy Regulaminu dotyczące Zgłoszenia zagrożenia lub naruszenia praw w efekcie zamieszczania treści na Stronie Internetowej Apteki (§17 Regulaminu).

2. Użytkownik Strony poprzez zamieszczanie lub udostępnianie treści na Stronie Internetowej Apteki dokonuje dobrowolnego ich rozpowszechniania.

3. Zamieszczane przez Użytkownika Strony treści nie przedstawiają poglądów Właściciela Strony i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

4. Właściciel Strony nie jest dostawcą treści zamieszczanych przez Użytkownika Strony.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika Strony na Stronie Internetowej Apteki:

a/ danych osobowych osoby trzeciej lub rozpowszechniania wizerunku osoby trzeciej bez wymaganego przepisami prawa powszechnie obowiązującego zezwolenia lub zgody tej osoby trzeciej,

b/ treści naruszających lub mogących naruszyć jakiekolwiek prawa Właściciela Strony lub innych Użytkowników Strony lub innych podmiotów współpracujących z Właścicielem Strony lub innych osób trzecich,

c/ jakichkolwiek treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym,

d/ treści w złej wierze, w szczególności z zamiarem naruszenia dóbr osobistych Właściciela Strony lub innych Użytkowników Strony lub innych podmiotów współpracujących z Właścicielem Strony lub innych osób trzecich,

e/ treści naruszających jakiekolwiek prawa osoby trzeciej, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i/lub praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek z zobowiązaniem do zachowania poufności,

f/ treści pozostających w sprzeczności z interesem Właściciela Strony,

g/ treści naruszających postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, normy społeczne lub obyczajowe.

6. Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Właściciela Strony umieszczonych przez niego treści na Stronie Internetowej Apteki.

7. Umieszczanie opinii dotyczącej zakupów.

a/ Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawiania opinii dotyczącej zakupów zrealizowanych za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki.

b/ Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego przez Kupującego Towaru za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki.

c/ Sprzedający po zrealizowanych zakupach wysyła do Kupującego na podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej prośbę o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedającego dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dotyczącego opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu.

d/ W sytuacji braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej prośby, o której mowa w §16 pkt. 7 lit. d Regulaminu, Sprzedający ponawia prośbę o wystawienie opinii.

e/ Opinia może być wystawiona jedynie przez Kupującego, który zrealizował zakupy za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki.

f/ Wystawione przez Kupującego opinie są publikowane przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Apteki oraz wizytówce TrustMate.io .

g/ W odniesieniu do wystawiania opinii zapisy §16 pkt. 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

h/ opinia może być wystawiona wyłącznie do faktycznie zakupionych Towarów za pośrednictwem Stroni Internetowej Apteki.

i/ Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych Umów kupna-sprzedaży wyłącznie w celu wystawienia opinii.

j/ Autorem opinii nie może być sam Sprzedający a ni jego pracownicy bez względu na formę zatrudnienia.

k/ Wystawiona opinia może być w każdej chwili usunięta przez jej autora.

8. Właściciel Strony oświadcza, iż nie prowadzi ciągłej, czyli 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, kontroli treści zamieszczanych przez Użytkowników Strony na Stronie Internetowej Apteki.

§17 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
w efekcie zamieszczania treści na Stronie Internetowej Apteki

1. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Apteki narusza lub może naruszyć jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, normy społeczne lub obyczajowe, może przesłać do Właściciela Strony powiadomienie o potencjalnym naruszeniu: pisemnie na adres Właściciela Strony podany na Stronie Internetowej Apteki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na Stronie Internetowej Apteki lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego, który został zamieszczony przez Właściciela Strony na Stronie Internetowej Apteki.

2. W przypadku otrzymania powiadomieniu, o którym mowa w §17 pkt. 1 Regulaminu, Właściciel Strony podejmuje niezwłocznie działania mające zapobiegać dalszemu naruszeniu w głoszonym przez nadawcę w powiadomieniu.

3. W przypadku otrzymania powiadomienia, o którym mowa w §17 pkt. 1 Regulaminu, Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu dla jakiegokolwiek użytkownika sieci Internet do treści objętej tym powiadomieniem, jej modyfikowania lub usunięcia jej ze Strony Internetowej Apteki.

4. Właściciel Strony ponosi odpowiedzialność za zamieszczone przez Użytkownika Strony treści pod warunkiem, że w sytuacji, gdy otrzymał powiadomienie, o którym mowa w §17 pkt. 1 Regulaminu, lecz nie podjął żadnego działania, o którym mowa w §17 pkt. 2 Regulaminu.

5. Jeśli skutkiem zamieszczenia przez Użytkownika Strony treści na Stronie Internetowej Apteki będzie naruszenie praw jakiekolwiek osoby, i w efekcie tego naruszenia, w ramach roszczenia tej osoby wobec Właściciela Strony, powstanie po stronie Właściciela Strony szkoda, to ten Użytkownik Strony zobowiązuje się do wypłaty na rzecz Właściciela Strony odszkodowania w wysokości pełnej szkody przez niego poniesionej, na co Użytkownik Strony wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

§18 Reklamacje dotyczące korzystania z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną

1. Użytkownik Strony może zgłosić do Właściciela Strony reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych przez Właściciela Strony drogą elektroniczną.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w §18 pkt. 1 Regulaminu, przesyłane jest przez Użytkownika Strony w formie elektronicznej na odpowiedni adres poczty elektronicznej [email protected].

3. W zgłoszeniu, o którym mowa w §18 pkt. 1 Regulaminu, Użytkownik Strony zawiera pełen opis zaistniałego problemu, co do którego reklamacja jest zgłaszana.

4. Właściciel Strony w terminie 14 Dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia, o którym mowa w  §18 pkt. 1 Regulaminu, rozpatruje zgłoszoną reklamację i udziela Użytkownikowi Strony odpowiedzi.

IV Zagadnienia końcowe

§19 Ochrona danych osobowych

Wszelkie zasady dotyczące Ochrony Danych Osobowych zawarte są w oddzielnym dokumencie „Polityka prywatności Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl”.

§20 Rozwiązanie sporów

1. Do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją Zamówienia lub przedmiotu Umowy kupna-sprzedaży, Kupujący i Sprzedający zobowiązują się w pierwszej kolejności stosować rozwiązania polubownego porozumienia stron.

2. Do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z usług nieodpłatnych Użytkownik Strony i Właściciel Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności stosować rozwiązania polubownego porozumienia stron.

3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

a/ Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

b/ Informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej, w tym procedury dotyczące postępowań z ich udziałem, zawarte są w ich siedzibach lub ich stronach internetowych oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Sprzedający informuje, iż europejska platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr

5. Dla rozstrzygnięcia sporów na drodze sadowej powstałych w związku z realizacją Zamówienia, przedmiotu Umowy kupna-sprzedaży lub związane z realizacją usług nieodpłatnych właściwość sądową określają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów są przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§21 Przepisy końcowe

1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika Strony poprzez wydrukowanie, zapisanie na Trwałym nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej Apteki.

2. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika sieci Internet otwierającego i wyświetlającego za pomocą przeglądarki internetowej Stronę Internetową Apteki aptekamoderna.pl, z zastrzeżeniem, że:

a/ przepisy §3 pkt. 4, §§ 6-13 oraz §20 Regulaminu obowiązują odpowiednio Użytkownika Strony, który jest Kupującym,

b/ przepisy §§14-18 oraz §20 Regulaminu obowiązują odpowiednio Użytkownika Strony będącego świadczeniobiorcą danej usługi lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Właściciela Strony.

3. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych przepisów Regulaminu lub całego Regulaminu.

4. Z zastrzeżeniem §21 pkt. 6 Regulaminu, zmiany poszczególnych przepisów Regulaminu lub całego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na Stronie Internetowej Apteki.

5. W odniesieniu do sytuacji złożenia Zamówienia  i zawarcia Umowy kupna-sprzedaży:

a/ Wszelkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających dotychczasowe przepisy Regulaminu lub nowego Regulaminu, realizowane są na podstawie przepisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia przez Kupującego Zamówienia.

b/ W odniesieniu do Kupujących składających zamówienia 7 dni kalendarzowych i mniej przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających przepisy Regulaminu lub nowego Regulaminu, Sprzedający informuje takich Kupujących w komunikacji, o której mowa w §7 pkt. 34 Regulaminu, o zmianach w Regulaminie i dacie wejścia ich w życie.

6. Zmiany przepisów Regulaminu wynikające ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które wymagają wprowadzenie odpowiednich zmian w terminach krótszych niż terminy określone w §21 pkt. 4 i pkt. 5 Regulaminu, będą wchodziły w życie w terminie określonym przez te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. W sytuacji, gdy Właściciel Strony dokonuje zmian przepisów dotyczących danej usługi lub usług wymienionych w §14 pkt. 1 Regulaminu lub dokonuje zmiany całego Regulaminu, a Użytkownik Strony będący świadczeniobiorcą danej usługi lub usług zgodnie z §14 Regulaminu, nie akceptuje nowej treści zmienianych przepisów Regulaminu odnoszących się do danej usługi lub usług, których jest świadczeniobiorcą, lub treści całego zmienianego Regulaminu, to automatycznie skutkuje to rezygnacją Użytkownika Strony z korzystania z danej usługi lub usług świadczonych przez Właściciela Strony.

8. Komunikacja pomiędzy Właścicielem Strony a Użytkownikami Strony odbywa się w języku polskim.

9. Wszystkie dokumenty wytwarzane są przez Właściciela Strony w języku polskim i w języku polskim zawierane są wszystkie umowy lub inne dokumenty przez Właściciela Strony z Użytkownikami Strony.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15. marca 2021 r.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki „cookies” oraz podobne technologie w celu realizacji usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych (zgodnie z Polityką Prywatności).
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. 
Więcej informacji znajdziesz w Polityce PrywatnościRegulaminie Strony. Każdy użytkownik sieci Internet wyświetlający za pomocą przeglądarki internetowej Stronę Internetową Apteki aptekamoderna.pl zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Strony
Akceptuj