Informacje dotyczące reklamacji oraz rękojmi i gwarancji opisane są w naszym Regulaminie w paragrafach 11 i 12. Oto te fragmenty:
Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami o Odstąpieniu od umowy.

§11 Rękojmia z tytułu wad Towaru

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego w sytuacji, gdy przesłany przez niego Towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

3. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego w sytuacji opisanej w §10 pkt. 10 Regulaminu oraz w odniesieniu do Towarów co do których Kupujący miał wiedzę z chwilą składania Zamówienia, że wadę taką posiadają.

4. W sytuacji, gdy przesłany przez Sprzedającego Towar ma wadę, Kupujący informuje o tym fakcie Sprzedającego przesyłając wiadomość na odpowiedni adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie Internetowej Apteki.

5. Do wiadomości, o której mowa w §11 pkt. 4 Regulaminu, Kupujący:

a/ załącza zdjęcie lub skan paragonu albo Faktury VAT potwierdzające zakup Towaru u Sprzedającego,

b/ w przypadku, gdy wada wynika z ubytku lub uszkodzenia przesyłki, załącza zdjęcie lub skan protokołu spisanego z pracownikiem Dostawcy oraz załącza sporządzoną dokumentację fotograficzną potwierdzającą ten fakt,

b/ w przypadku, gdy wada nie wynika z ubytku lub uszkodzenia przesyłki, załącza sporządzoną dokumentację fotograficzną potwierdzającą ten fakt.

6. W sytuacji, gdy przesłany przez Sprzedającego Towar ma wadę, Kupujący może:

a/ przedłożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, chyba, że Sprzedający wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,

b/ żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady,

c/ przedłożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży, chyba, że Sprzedający wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

7. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego wystąpienia wad Towaru, z uwzględnieniem sytuacji opisanej w §11 pkt. 11 Regulaminu, Sprzedający przesyła do Kupującego na adres poczty elektronicznej, z którego Kupujący przesłał wiadomość o której mowa w §11 pkt. 4 Regulaminu, propozycję załatwienia przedmiotowej sprawy.

8. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymianu Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że usunięcie wady jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.

9. W sytuacji, gdy doprowadzenie do zgodności z Umową kupna-sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedający może odmówić zadość uczynienia żądaniu Kupującego, przekazując jednocześnie inną propozycje załatwienia sprawy.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów, o których mowa w §11 pkt. 8-9 Regulaminu, uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie ujawnionej wady oraz należy brać pod uwagę niedogodności, na jakie narażony byłby Kupujący lub Sprzedający przy tym innym sposobie zaspokojenia roszczenia.

11. Sprzedający po uzyskaniu od Kupującego wiadomości o której mowa w §11 pkt. 4 Regulaminu, może zwrócić się do producenta Towaru, co do którego Kupujący zgłasza, że ma wadę, z wnioskiem o potwierdzenie wystąpienia i przyczynach powstania wady, o czym Sprzedający informuje Kupującego przesyłając odpowiednią wiadomość na adres poczty elektronicznej, z którego Kupujący przesłał wiadomość o której mowa w §11 pkt. 4 Regulaminu.

12. Po uzyskaniu odpowiedzi od producenta, dotyczącej wniosku Sprzedającego o którym mowa w §11 pkt. 11 Regulaminu, Sprzedający przesyła do Kupującego na adres poczty elektronicznej, z którego Kupujący przesłał wiadomość o której mowa w §11 pkt. 4 Regulaminu, informacje zawarte w tej odpowiedzi.

13. Kupujący, który realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego Towaru na adres Sprzedającego.

14. W odniesieniu do sytuacji o której mowa w §11 pkt. 13 Regulaminu, w przypadku, gdy Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, koszt dostarczenia wadliwego Towaru pokrywa Sprzedający.

15. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub Adresata przesyłki.

16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w §11 pkt. 15 Regulaminu.

17. W terminie określonym w §11 pkt. 15 Regulaminu, Kupujący z powodu wady Towaru może odstąpić od Umowy kupna-sprzedaży albo przedłożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

18. W przypadku, gdy Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży albo przedłożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru albo usunięcia wad.

19. W sytuacji potwierdzenia przez Sprzedającego wad Towaru koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedający.

20. Wszelkie reklamacje związane z dostarczonym Towarem lub realizacją Umowy kupna-sprzedaży Kupujący kieruje w formie pisemnej na adres [email protected]

21. Sprzedający w terminie 14 Dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji zgłoszonej przez Kupującego ustosunkuje się do przesłanej reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy kupna-sprzedaży przesłanej przez Kupującego.

§12 Gwarancja na Towary

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta Towaru lub uprawnionego dystrybutora Towaru.

2. Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z tytułu gwarancji  zgodnie z zapisami zawartymi przez producenta Towaru lub uprawnionego dystrybutora Towaru w warunkach udzielenia gwarancji oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki „cookies” oraz podobne technologie w celu realizacji usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych (zgodnie z Polityką Prywatności).
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. 
Więcej informacji znajdziesz w Polityce PrywatnościRegulaminie Strony. Każdy użytkownik sieci Internet wyświetlający za pomocą przeglądarki internetowej Stronę Internetową Apteki aptekamoderna.pl zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Strony
Akceptuj