§1 Definicje

1. Polityka prywatności – oznacza niniejszy dokument.

2. Regulamin – oznacza Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl .

3. Prawo Farmaceutyczne – oznacza Ustawę z dnia 6 września2001 roku – Prawo Farmaceutyczne (Dz.U 2019 poz.499 t.j.).

4. Firma Apteki Popiół – oznacza Firmę Apteki Popiół Spółka Jawna z siedzibą w Rakoniewicach, ul. Grodziska 13A/1, 62-067 Rakoniewice, NIP 9950203260, REGON 300956404, KRS  0000499915.

5. Strona Internetowa Apteki – oznacza zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem aptekamoderna.pl.

6. Właściciel Strony – oznacza Firmę Apteki Popiół będącą właścicielem Strony Internetowej Apteki w domenie aptekamoderna.pl .

7. RODO – oznacza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującym od 25 maja 2018 roku.

8. Dane Osobowe – oznaczają informacje i/lub dane podlegające ochronie na podstawie RODO.

9. Administrator Danych Osobowych –oznacza podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania Danych osobowych.

10. Inspektor Danych Osobowych – oznacza osobę powołaną przez Administratora Danych Osobowych, która zajmuje się nadzorowaniem stosowania przepisów ochrony Danych Osobowych.

11. Apteka – oznacza aptekę internetową działającą w domenie aptekamoderna.pl realizująca sprzedaż wysyłkową apteki ogólnodostępnej Apteka Moderna ul. Kościelna 33, 66-120 Kargowa należącej do Apteki Popiół, lub realizującą usługę rezerwacji produktów prezentowanych na Stronie Internetowej Apteki.

12. Apteka Stacjonarna – oznacza aptekę ogólnodostępną w rozumieniu art. 86 Prawa Farmaceutycznego.

13. Sprzedający – oznacza Firmę Apteki Popiół, która za pośrednictwem Apteki świadczy drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, usługi sprzedaży lub rezerwacji i zawiera umowę kupna-sprzedaży.

14. Użytkownik Strony – oznacza każdą osobę będącą użytkownikiem sieci Internet, która w efekcie otwarcia i wyświetlania Strony Internetowej Apteki, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, korzysta z prezentowanych na niej zasobów, i która, zgodnie z Regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jest świadczeniobiorcą usługi lub usług realizowanychdrogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki.

15. Klient – Użytkownik Strony w odniesieniu do którego Firma Apteki Popiół zbiera informacje i/lub Dane Osobowe, której informacje i/lub Dane Osobowe dotyczą i są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celach określonych i przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

16. Kupujący – oznacza podmiot na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mogą być świadczone usługi sprzedaży drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa kupna-sprzedaży.

17. Umowa kupna-sprzedaży – oznacza umowę kupna-sprzedaży zawartą na odległość między Kupującym a Sprzedającym na zasadach określonych w Regulaminie.

18. Towar – oznacza produkt prezentowany przez Właściciela Strony na Stronie Internetowej Apteki.

19. Zamówienie – oznacza efekt końcowy czynności polegającej na dokonaniu przez Kupującego wyboru Towaru lub Towarów (kompletowaniu Zamówienia) prezentowanych na Stronie Internetowej Apteki, i która zakończona jest zapłaceniem przez Kupującego ceny.

20. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego, korzystając z usług innego podmiotu, Towaru określonego przez Kupującego w Zamówieniu.

21. Dostawca – oznacza podmiot, z którym który na podstawie umowy realizuje Dostawę Towarów albo Aptekę Stacjonarną.

22. Usługa Newslettera – usługa polegająca na przesyłaniu przez Właściciela Strony na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika Strony w Formularzu Rejestracyjnym wiadomości w formie elektronicznej.

23. Adresat Newslettera – Użytkownik Strony będący świadczeniobiorcą Usługi Newslettera.

24. Newsletter – każdorazowe wysłanie przez Właściciela Strony jednocześnie do wszystkich Adresatów Newslettera wiadomości w formie elektronicznej.

25. Firma – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.

26. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika Strony podczas Rejestracji wykorzystywanych  w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika Strony.

27. Ustawa – oznacza Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie której dozwolone jest przesyłanie informacji handlowych i marketingowych droga elektroniczną wyłącznie tym Użytkownikom Strony, którzy wyrazili na to swoją zgodę.

§2 Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania Danych Osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki.

2. Właścicielem Strony Internetowej Apteki i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Firma Apteki Popiół.

3. Dane Osobowe zbierane przez Administratora Danych Osobowych są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

4. Firma Apteki Popiół dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników Strony odwiedzających Stronę Internetową Apteki.

5. Administrator Danych Osobowych stosuje wszelkie dostępne i właściwe środki oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Do przetwarzania Danych Osobowych Administrator Danych Osobowych dopuszcza wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

7. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych można nawiązać drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [email protected].

8. W celu nadzorowania przestrzegania przepisów RODO Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [email protected] .

9. Strona Internetowa Apteki zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, lecz nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§3Rodzaj przetwarzanych Danych Osobowych

oraz cele i podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

1. Klientami są osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odpowiednia ustawa przyznaje zdolność prawną

2. Dane Osobowe Klientów zbierane są w przypadku:

a/ Rejestracji Konta Użytkownika Strony, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, utworzenia Konta Użytkownika Strony, zarządzania Kontem Użytkownika Strony i/lub ograniczenia dostępu do Konta Użytkownika Strony lub usunięcia Konta Użytkownika Strony (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO),

b/ skorzystania z Formularza Zamówienia, w celu wykonania Umowy kupna-sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c/ Rejestracji do Usługi Newslettera, w celu realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, zapisania adresu poczty elektronicznej do bazy Adresatów Newslettera i/lub jego usunięcia adresu poczty elektronicznej z bazy Adresatów Newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a-b RODO),

d/ skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną, możliwości realizacji komunikacji z osobą korzystającą z Formularza Kontaktowego (na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO),

e/ skorzystania z Formularza odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia, w celu realizacji Umowy kupna-sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

f/ zamieszczania treści na Stronie Internetowej Apteki, w celu realizacji świadczenia usług drogą elektroniczną, zamieszczenia treścią, zarządzania nią, możliwością edycji lub usunięcia jej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. W odniesieniu do Rejestracji Konta Użytkownika Strony Klient podaje:

a/ adres poczty elektronicznej e-mail,

b/ imię i nazwisko albo nazwę Firmy,

c/ dane adresowe: ulica wraz z numerem posesji/domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

d/ numer telefonu.

4. Hasło dostępu do Konta Użytkownika Strony

a/ Podczas rejestracji Konta Użytkownika Strony Klient samodzielnie ustala Hasło dostępu do swojego Konta Użytkownika Strony.

b/ Klient może zmienić Hasło w późniejszym czasie – zgodnie z zapisami §3 pkt. 4 lit.e Polityki prywatności.

c/ Firma Apteki Popiół nie wysyła przypomnienia Hasła.

d/ Hasło przechowywane jest w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

e/ W przypadku, gdy Klient utraci w jakikolwiek sposób Hasło Firma Apteki Popiół umożliwi wygenerowanie nowego Hasła.

f/ W celu wygenerowania nowego Hasła Klient wpisuje za pośrednictwem linku „NIE PAMIĘTAM HASŁA” adres poczty elektronicznej e-mail podany na Formularzu Rejestracji Konta Użytkownika Strony lub adres poczty elektronicznej e-mail zapisany w ostatniej zmianie profilu Konta Użytkownika Strony, a następnie na ten adres poczty elektronicznej e-mail otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Apteki, gdzie będzie miał możliwość ustanowienia nowego Hasła.

g/ Firma Apteki Popiół nie wysyła nigdy jakiejkolwiek korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności prośby o podanie Hasła dostępu do Konta Użytkownika Strony.

5. W odniesieniu do skorzystania z Formularza Zamówienia Klient podaje:

a/ adres poczty elektronicznej e-mail,

b/ imię i nazwisko albo nazwę Firmy,

c/ dane adresowe: ulica wraz z numerem posesji/domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

d/ numer telefonu.

6. W odniesieniu do skorzystania z Formularza Zamówienia, w sytuacji, gdy Klient zgłasza żądanie wystawienia Faktury VAT, to zobowiązany jest do podania – poza danymi określonymi w §3 pkt. 5 Polityki prywatności, poniższych danych Nabywcy, które będą zamieszczone na Fakturze VAT:

a/ nazwę Nabywcy,

b/ dane adresowe Nabywcy: ulica wraz z numerem posesji/domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

c/ numer NIP Nabywcy.

7. W odniesieniu do Rejestracji do Usługi Newslettera Klient podaje adres poczty elektronicznej e-mail.

8. W odniesieniu do skorzystania z Formularza Kontaktowego Klient podaje:

a/ adres poczty elektronicznej e-mail,

b/ imię i nazwisko albo nazwę Firmy,

9. Dla zrealizowania w pełni komunikacji z Klientem korzystającym z Formularza Kontaktowego Klient może być poproszony od początku komunikacji lub w trakcie jej trwania o podanie również:

a/ dane adresowe: ulica wraz z numerem posesji/domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

b/ numer telefonu,

c/ numeru NIP, REGON lub KRS Firmy,

d/ innych informacji lub danych.

10. W odniesieniu do skorzystania z Formularza odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia Klient podaje:

a/ adres poczty elektronicznej e-mail,

b/ imię i nazwisko albo nazwę Firmy,

c/ dane adresowe: ulica wraz z numerem posesji/domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

d/ numer telefonu,

e/ numer Zamówienia.

11. W odniesieniu do skorzystania z Formularza odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia, w sytuacji, gdy Klient zgłosił żądanie wystawienia Faktury VAT, to zobowiązany jest do podania – poza danymi określonymi w §3 pkt. 11 Polityki prywatności, poniższych danych Nabywcy, które zamieszczone są na Fakturze VAT:

a/ nazwę Nabywcy,

b/ dane adresowe Nabywcy: ulica wraz z numerem posesji/domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

c/ numer NIP Nabywcy.

12. W odniesieniu do zamieszczania treści na Stronie Internetowej Apteki Klient podaje adres poczty elektronicznej e-mail. 

13. Z uwagi na prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną i w celu poprawienia funkcjonalności tych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) podczas użytkowania Strony Internetowej Apteki mogą być:

a/ pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, informacje o systemie operacyjnym zainstalowanym na komputerze Klienta.

b/ gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Klient zdecyduje się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych podczas użytkowania Strony Internetowej Apteki.

14. Z uwagi na prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obrobię przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO) mogą być przetwarzane niektóre Dane Osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej Apteki takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeśli roszczenie wynika ze sposobu korzystania przez Klienta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

15. Przekazanie Danych Osobowych do Firmy Apteki Popiół w związku z zawieraniem Umowy kupna-sprzedaży lub świadczeniem innych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki jest całkowicie dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie Danych Osobowych określonych przez Właściciela Strony może skutkować uniemożliwieniem zrealizowania Umowy kupna-sprzedaży lub świadczenia innej usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki.

§4 Podmioty, którym udostępniane lub powierzane są Dane Osobowe

1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w Polityce prywatności oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawartych z Apteką Administrator Danych Osobowych zastrzega, że powierzy przetwarzanie Danych Osobowych pracownikom i współpracownikom Firmy Apteki Popiół, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę Klienta oraz innym upoważnionym podmiotom.

2. W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w Polityce prywatności oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawartych z Apteką Administrator Danych Osobowych zastrzega, że powierzy przetwarzanie Danych Osobowych podmiotom, które są wobec Firmy Apteki Popiół, w ramach prowadzenia Strony Internetowej Apteki, są Dostawcą usług.

3. Z uwagi na cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych oraz uzgodnienia umowne rozróżnia się następujących Dostawców usług:

a/ Dostawca przetwarzający,

b/ Dostawca administrujący.

4. Dostawca przetwarzający

a/ Przetwarza otrzymane Dane Osobowe wyłącznie na polecenie Firmy Apteki Popiół.

b/ Dostawcą przetwarzającym są między innymi dostawcy: świadczący usług hostingu, usług księgowych, dostawcy systemów analitycznych, marketingowych, analizy działania i ruchu Strony Internetowej Apteki, analizy skuteczności akcji marketingowych, programów niezbędnych do działania Strony Internetowej Apteki oraz Apteki.

5. Dostawca administrujący

a/ Przetwarza otrzymane Dane Osobowe nie działając wyłącznie na polecenie Firmy Apteki Popiół oraz samodzielnie ustala cele i sposoby wykorzystania otrzymanych Danych Osobowych Klientów.

b/ Dostawcą administrującym są między innymi dostawcy świadczący usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

6. Pracownicy i współpracownicy Firmy Apteki Popiół, podmioty odpowiedzialne za obsługę Klienta, inne upoważnione podmioty oraz Dostawcy usług, którym przekazywane są przez Firmę Apteki Popiół Dane Osobowe zobowiązani są do przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, w celu zrealizowania Dostawy Towarów, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazane wybranemu przez Klienta Dostawcy.

8. W odniesieniu do realizacji płatności przez Klienta za pośrednictwem Systemu Płatności Tpay, jego Dane Osobowe – w zakresie niezbędnym do realizacji płatności – przekazane zostaną do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP 7773061579, REGON 300878437, KRS 0000412357, będącą właścicielem Systemu Płatności Tpay.

9. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane i przekazywane Dostawcom usług w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej Apteki do preferencji lub wymagań Klientów oraz do administrowania Stroną Internetową Apteki.

10. Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do udostępnienia Danych Osobowych Klienta na podstawie odpowiedniej decyzji uprawnionego organu administracji państwowej, rządowej lub samorządowej wydanej na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności jednostkom organizacyjnym Policji, Prokuratury, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, lub na podstawie wyroku właściwego sądu.

11. Dane Osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

12. Dostawcy usług posiadają siedziby na terytorium Unii Europejskiej.

§5 Czas przechowywania Danych Osobowych

1. W odniesieniu do Danych Osobowych, gdy podstawą ich przetwarzania jest zgoda Klienta, przetwarzane są one przez Firmę Apteki Popiół tak długo, aż zgoda Klienta nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Firma Apteki Popiół i jakie mogą być podnoszone wobec niej.

2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, termin przedawnienia, o którym mowa w §5 pkt. 1 Polityki prywatności, wynosi 6 (sześć) lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 (trzy) lata.

3. W odniesieniu do Danych Osobowych, gdy podstawą ich przetwarzania jest wykonanie umowy lub umów, przetwarzane są one przez Firmę Apteki Popiół tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania tej umowy lub umów, a po tym czasie prze okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Firma Apteki Popiół i jakie mogą być podnoszone wobec niej.

4. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, termin przedawnienia, o którym mowa w §5 pkt. 3 Polityki prywatności, wynosi 6 (sześć) lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 (trzy) lata.

5. W odniesieniu do Danych Osobowych w zakresie ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków prawnych wynikających z przepisów Prawa farmaceutycznego i przepisów prawa podatkowego termin przedawnienia, o którym mowa w §5 pkt. 1 i pkt. 3 Polityki prywatności, wynosi 5 (pięć) lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją Umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, albo dłużej jeżeli wymagają tego inne przepisy prawa.

§6 Polityka „cookies”

1. Strona Internetowa Apteki używa tak zwanego mechanizmu plików „cookies” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Pliki „cookies” zapisywane są przez Firmę Apteki Popiół na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony w sytuacji, gdy pozwala na to użytkowana przez niego przeglądarka.

3. Plik „cookie” zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas wygaśnięcia, a także losowo wytypowaną, zindywidualizowaną liczbę identyfikującą plik.

4. Informacje zbierane za pomocą plików „cookies” pomagają w dostosowaniu oferty produktowej do preferencji i realnych potrzeb Użytkownika Strony oraz umożliwiają opracowanie statystyk odwiedzin umieszczonych na Stronie Internetowej Apteki Towarów.

5. Firma Apteki Popiół wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a/ sesyjne–dla których po zakończeniu danej sesji przeglądarki lub po wyłączeniu urządzenia końcowego Użytkownika Strony zapisane informacje są usuwane z pamięci tego urządzenia i nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych ani innych informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika Strony,

b/ trwałe – które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika Strony i pozostają tak do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia i nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych ani innych informacji poufnych z urządzenia końcowego Użytkownika Strony.

6. Firma Apteki Popiół wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu:

a/ uwierzytelnienia Klienta na Stronie Internetowej Apteki i zapewnienia – po odpowiednim zalogowaniu – sesji Klienta na Stronie Internetowej Apteki, dzięki Klient nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej Apteki ponownie wpisywać odpowiednich danych potrzebnych do zalogowania, w tym do Konta Użytkownika Strony,

b/ analiz, badań i audytu oglądalności Strony Internetowej Apteki, w szczególności - w celu ulepszenia struktury i zawartości Strony Internetowej Apteki - do tworzenia anonimowych statystyk, dzięki którym Właściciel Strony otrzymuje informacje o sposobie korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Apteki.

7. Firma Apteki Popiół wykorzystuje zewnętrzne pliki „cookies” w celu zbierania za pośrednictwem narzędzi Google Analytics (dla których administratorem jest Firma Google LLC z siedzibą w MountainView w Stanach Zjednoczonych Ameryki)danych statystycznych – ogólnych i anonimowych,

8. Pliko „cookies” są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika Strony.

9. Za pośrednictwem plików „cookies” nie jest możliwe wprowadzenie czy zainstalowanie w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

10. W każdej chwili Użytkownik Strony ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego, jednak w przypadku skorzystania z tego przez Użytkownika Strony, korzystanie ze Strony Internetowej Apteki  będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które z uwagi na wymagania techniczne wymagają plików „cookies”.

§7 Gromadzenie Adresów IP

1. Firma Apteki Popiół może gromadzić Adresy IP Użytkowników Strony (na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO).

2. Adres IP:

a/ to numer przydzielony przez dostawcę usług internetowych urządzeniu końcowemu osoby korzystającej z Internetu, który umożliwia dostęp do Internetu,

b/ najczęściej przypisywany jest urządzeniu końcowemu w sposób dynamiczny, co oznacza, że zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem.

3. Firma Apteki Popiół wykorzystuje Adres IP w celu tworzenia analiz statystycznych, usprawnienia administrowania i udoskonalania Strony Internetowej Apteki, w zawiązku z diagnozowaniem problemów technicznych z serwerem, w celach bezpieczeństwa serwera oraz identyfikacji problemów obciążających serwer, niepożądanych programów.

§8 Prawa Klienta związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

1. Prawo do wycofania zgody (na podstawie art. 7 ust. 3 RODO)

a/ Klient ma prawo do wycofania każdej zgody jakiej udzielił Firmie Apteki Popiół.

b/ Wycofanie zgody ma skutek od chwili jej wycofania.

c/ Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie Danych Osobowych realizowane zgodnie z przepisami przez Firmę Apteki Popiół przed jej cofnięciem.

d/ Wycofanie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, lecz może jednak skutkować uniemożliwieniem dalszego korzystania z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z przepisami Firma Apteki Popiół może świadczyć jedynie za zgodą Klienta.

2. Prawo dostępu do Danych Osobowych (na podstawie art. 15 RODO)

a/ Klient ma prawo uzyskać od Administratora Danych Osobowych potwierdzenie czy przetwarza jego Dane Osobowe, a jeśli ma to miejsce to Klient ma prawo do: uzyskania kopii swoich Danych Osobowych; uzyskania dostępu do swoich Danych Osobowych; uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców Danych Osobowych, planowanym okresie przechowywania Danych Osobowych Klienta, kryteriach ustalania tego okresu (w sytuacji, gdy określenie planowanego czasu przechowywania nie jest możliwe), uzyskania informacji o prawach przysługujących Klientowi na podstawie przepisów RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji )w tym profilowaniu) oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem Danych Osobowych poza Unię Europejską.

3. Prawo do sprostowania Danych Osobowych (na podstawie art. 16 RODO)

a/ Klient na prawo żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania Danych Osobowych jego dotyczących, które są nieprawidłowe.

b/ Z uwzględnieniem celu przetwarzania Klient, którego Dane Osobowe dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia skierowanego na adres poczty elektronicznej e-mail [email protected] .

4. Prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO)

a/ Klient na prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Danych Osobowych.

b/ Klient ma prawo żądania usunięcia Danych Osobowych jeśli Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub były przetwarzane, Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego Danych Osobowych w celach marketingowych, wycofał daną zgodę, w zakresie w jakim Dane Osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę, Dane Osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, Dane Osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (na podstawie art. 18 RODO)

a/ Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych.

b/ Zgłoszenie żądania, do chwili jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem Danych Osobowych objętych żądaniem oraz Firma Apteki Popiół nie będzie wysyłała żadnych informacji, w tym marketingowych.

c/ Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Danych Osobowych w przypadku, gdy: kwestionuje prawidłowość swoich Danych Osobowych (wówczas Firma Apteki Popiół ogranicza ich wykorzystanie na okres potrzebny do sprawdzenia prawidłowości Danych Osobowych, jednak nie dłużej niż 7 Dni Roboczych); przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami, a Klient zamiast usunięcia Danych Osobowych żąda ograniczenia ich wykorzystania; Dane Osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń; wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego Danych Osobowych (wówczas ograniczenie następuje na okres potrzebny do stwierdzenia czy ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami realizowanymi przez Administratora Danych Osobowych w ramach przetwarzania Danych Osobowych Klienta).

6. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych (na podstawie art. 20 RODO)

a/ Klient ma prawo otrzymać swoje Dane Osobowe, które przekazał Administratorowi Danych Osobowych, Firmy Apteki Popiół a następnie przekazać je do innego (wybranego przez siebie) Administratora Danych Osobowych.

b/ O ile jest to możliwe ze względów technicznych, Klient ma prawo żądać, aby Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych Osobowych Firmy Apteki Popiół bezpośrednio wyznaczonemu przez Klienta Administratorowi Danych Osobowych.

c/ W sytuacji o której mowa w §8 pkt. 6 lit. a Polityki prywatności Administrator Danych Osobowych Firmy Apteki Popiół prześle Dane Osobowe Klienta w pliku w formacie .csv.

7. Prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)

a/ Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw– z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego Danych Osobowych, w tym profilowania, jeśli Firma Apteki Popiół przetwarza jego Dane Osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, prowadzenie statystyki korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej Apteki, ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej Apteki oraz badanie satysfakcji.

b/ Rezygnacja za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług jest jednoznaczne ze sprzeciwem Klienta ba przetwarzanie jego Danych Osobowych w tym profilowania w takich celach.

c/ Jeśli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Firma Apteki Popiół nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania Danych Osobowych, Dane Osobowe - wobec przetwarzania których  Klient wniósł sprzeciw- zostaną usunięte.

8. Pomimo żądania usunięcia Danych Osobowych w wyniku wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody Firma Apteki Popiół może zachować pewne Dane Osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego.

9. Zachowanie Danych Osobowych, o którym mowa w §8 pkt. 8 Polityki prywatności dotyczy w szczególności Danych Osobowych takich jak:

a/ imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Firmy Apteki Popiół, 

b/ imię, nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi Umowami kupna-sprzedaży lub świadczeniem innych usług.

10. Termin realizacji żądania Klienta w związku z uprawnieniami określonymi w §8 pkt. 1-7 Polityki prywatności

a/ W przypadku wystąpienia przez Klienta z uprawnieniami określonymi w §8 pkt. 1-7 Polityki prywatności Firma Apteki Popiół, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania od Klienta, spełnia żądanie Klienta albo odmawia jego spełnienia.

b/ W sytuacji, gdy – z uwagi na skomplikowany charakter żądania Klienta lub liczbę żądań – Firma Apteki popiół nie będzie mogła spełnić żądania Klienta w terminie oznaczonym w §8 pkt. 10 lit. a Polityki prywatności, to spełni to żądanie w okresie kolejnych 2 (dwóch) miesięcy.

c/ W sytuacji określonej w §8 pkt. 10 lit. b Polityki prywatności Firma Apteki Popiół w terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje Klienta o planowanym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

11. Klient może składać do Administratora Danych Osobowych skargi, zapytania, wnioski dotyczące przetwarzania jego Danych Osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

12. Klient, kierując zapytanie na adres [email protected] , uprawniony jest do żądania od Firmy Apteki Popiół przekazania kopii standardowych klauzul umownych.

13. W zakresie naruszenia prawdo ochrony Danych Osobowych lub innych praw wynikających z RODO Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9 Bezpieczeństwo przysyłania danych

Podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania do Konta Użytkownika Strony na Stronie Internetowej Apteki Firma Apteki Popiół zapewnia Klientowi bezpieczne i szyfrowane połączenia, stosuje certyfikat SSL w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych za pośrednictwem Internetu wystawiony przez ESET SSL Filter CA.

§10 Postanowienia końcowe

1. Treść Polityki prywatności może zostać utrwalona przez Użytkownika Strony poprzez wydrukowanie, zapisanie na Trwałym nośniku lub pobranie ze Strony Internetowej Apteki.

2. Firma Apteki Popiół zastrzega sobie prawo zmiany poszczególnych przepisów Polityki prywatności lub całego dokumentu Polityka prywatności.

3. Zmiany o których mowa w §10 pkt. 2 wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania na Stronie Internetowej Apteki.

4. Zmiany przepisów Polityki prywatności wynikające ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które wymagają wprowadzenie odpowiednich zmian w terminach krótszych niż termin określony w §10 pkt. 3 Polityki prywatności, będą wchodziły w życie w terminie określonym przez te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Aktualna Polityka prywatności udostępniona będzie na Stronie Internetowej Apteki i każdy Użytkownik Strony może się z nią zapoznać.

6. Wszelką komunikację związana z Polityką prywatności i zagadnieniami ochrony Danych Osobowych, w tym RODO, należy kierować na adres: [email protected]

7. Polityka prywatności z powyższą treścią wersji wchodzi w życie z dniem 1. marca 2021 roku.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki „cookies” oraz podobne technologie w celu realizacji usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych (zgodnie z Polityką Prywatności).
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. 
Więcej informacji znajdziesz w Polityce PrywatnościRegulaminie Strony. Każdy użytkownik sieci Internet wyświetlający za pomocą przeglądarki internetowej Stronę Internetową Apteki aptekamoderna.pl zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Strony
Akceptuj