Warunki odstąpienia od umowy opisane są w Regulaminie w paragrafie 13. Oto ten fragment:

§13 Odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży zawartej w związku ze złożonym Zamówieniem

przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta

1. Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta, który w efekcie złożonego Zamówienia zawarł Umowę kupna-sprzedaży, może w terminie 14 dni od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub Adresata przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Dla swojej skuteczności odstąpienie od Umowy kupna-sprzedaży przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, o którym mowa w §13 pkt. 1 Regulaminu, wymagane jest:

a/ złożenie Sprzedającemu przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży: pisemnie na adres Sprzedającego podany na Stronie Internetowej Apteki lub przy użyciu odpowiedniego wzoru „Oświadczenia odstąpienia od Umowy”, który został zamieszczony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Apteki lub za pośrednictwem zamieszczonego na Stronie Internetowej Apteki odpowiedniego elektronicznego Formularza odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży zawartej na podstawie złożonego Zamówienia,

b/ załączenie do oświadczenia, o którym mowa w §13 pkt. 2 lit. a Regulaminu, zdjęcia lub skanu paragonu albo Faktury VAT potwierdzającego zakup Towaru lub Towarów u Sprzedającego.

3. Do zachowania terminu , o którym mowa w §13 pkt. 1 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia wraz ze zdjęciem lub skanem paragonu albo Faktury VAT, zgodnie z §13 pkt. 2 Regulaminu, przed jego upłynięciem.

4. Sprzedający potwierdza Konsumentowi albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie od niego oświadczenia wraz ze zdjęciem lub skanem paragonu albo Faktury VAT o odstąpieniu od Umowy kupna-sprzedaży, a w przypadku, gdy komunikacja Konsumenta albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dotycząca odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży nie wyczerpuje obowiązków zawartych w §13 pkt. 2 Regulaminu, Sprzedający informuje Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o brakach w tej komunikacji.

5. W przypadku, gdy Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złoży oświadczenie, o którym mowa w §13 pkt. 2 Regulaminu, zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, to przestaje ona wiązać Sprzedającego oraz tego Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży jest ona uznawana za niezawartą.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, zarówno na Kupującym, jak i na Sprzedającym ciążą obowiązki określone w §13 pkt. 8, pkt. 10 i pkt. 11 Regulaminu.

8. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, obowiązkiem Sprzedającego, wobec tego Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, jest, z zastrzeżeniem zapisów określonych w §13 pkt.12, pkt. 14 i pkt. 15 Regulaminu, zwrócenie, w terminie 14 Dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa §13 pkt. 2 Regulaminu, otrzymanych od niego płatności, w tym kosztów Dostawy do Adresata przesyłki.

9. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży, a w procesie składania Zamówienia wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób oferowany w tym procesie przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu temu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, obowiązkiem tego Konsumenta albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wobec Sprzedającego jest zwrócenie, w terminie 14 Dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia, o którym mowa §13 pkt. 2 Regulaminu, nieużywanych, nieuszkodzonych i dokładnie tych samych Towarów, które objęte były Umową kupna-sprzedaży dostarczone skutecznie przez Dostawcę do Adresata przesyłki.

11. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, gdy przedmiotem tej Umowy kupna-sprzedaży są Towary będące Produktami leczniczymi, a Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta w procesie składania Zamówienia w opcji Dostawy dokonał wyboru Dostawcy innego niż zalecany przez Sprzedającego dla Dostaw Produktów leczniczych, Sprzedający może zażądać od tego Konsumenta albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wysłania zwracanego Towaru za pośrednictwem Dostawcy zalecanego na Stronie Internetowej Apteki gwarantującego zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa stosowania dostarczanego Produktu leczniczego.

12. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta od Umowy kupna-sprzedaży, gdy koszty Dostawy zwracanego Towaru za pośrednictwem Dostawcy zalecanego przez Sprzedającego dla Dostaw Produktów leczniczych są wyższe od  kosztów Dostawy poniesionych przez tego Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta przy składaniu Zamówienia, które Sprzedający, zgodnie z zapisami §13 pkt. 10 Regulaminu, zobowiązany jest zwrócić, to Sprzedający będzie mógł potrącić odpowiednią różnicę pomiędzy tymi kosztami z kwoty wpłaconej przez tego Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta podczas składania Zamówienia, na co Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.

13. Informacje o Dostawcy zalecanego przez Sprzedającego dla Dostaw Produktów leczniczych oraz informacje o kosztach Dostawy realizowanej za jego pośrednictwem ,Sprzedający zamieszcza na Stronie Internetowej Apteki.

14. W przypadku, gdy w terminie 14 Dni roboczych od daty wysłania oświadczenia, o którym mowa w §13 pkt. 2 Regulaminu, Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie zrealizuje obowiązku określonego w §13 pkt. 10 Regulaminu, Sprzedający może do chwili otrzymania z powrotem Towaru wstrzymać się z obowiązkiem zwrotu, o którym mowa w §13 pkt. 8 Regulaminu.

15. W przypadku, gdy Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, realizując zapisy §13 pkt. 10 Regulaminu, zwróci Towar niezgodnie z zapisami §13 pkt. 10 Regulaminu, to jest Towar używany lub uszkodzony albo inny niż Towar, który objęty był Umową kupna-sprzedaży i dostarczony skutecznie przez Dostawcę do Adresata przesyłki, lub zwracany Towar, o którym mowa w §13 pkt. 20 lit. d Regulaminu, posiada uszkodzone opakowanie, Sprzedający informuje o tym Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta oraz informuje go o dalszym sposobie załatwiania przedmiotowej sprawy.

16. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko określone w Regulaminie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.

17. Jeśli z uwagi na właściwości, zapewnienie jakości lub bezpieczeństwo stosowania Towar nie może zostać odesłany do Sprzedającego w zwykłym trybie pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu na Stronie Internetowej Apteki.

18. Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości dostarczonego do Adresata przesyłki Towaru będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego Towaru.

19. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży Sprzedający dokonuje zwrotu kwoty należnej Konsumentowi albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta w trakcie składania Zamówienia, chyba, że Konsument albo Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

20. Prawo do odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do Towaru:

a/ ulegającego szybkiemu zepsuciu,

b/ mającego krótki termin przydatności do użycia – w sytuacji, gdy podczas składania Zamówienia na karcie tego Towaru zamieszczona była informacja o krótkim terminie przydatności do spożycia,

c/ posiadającego wady - w sytuacji, gdy podczas składania Zamówienia na karcie tego Towaru zamieszczana była informacja o tych wadach,

d/ dostarczonego do Adresata przesyłki w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu takiego opakowania nie można zwracać ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych lub na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a tym samym nie może on być przedmiotem dalszej sprzedaży, a które to opakowanie zostało otwarte przez Adresata przesyłki po dostarczeniu do niego Towaru,

e/ będącego Produktem leczniczym lub wyrobem medycznym lub środkiem dietetycznym lub dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego lub dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia żywieniowego, chyba, że powodem odstąpienia od Umowy kupna-sprzedaży jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub wysłanie przez Sprzedającego sfałszowanego Towaru będącego Produktem leczniczym lub wyrobem medycznym lub środkiem dietetycznym lub dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego lub dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

21. Za niewłaściwe wydanie, o którym mowa w §13 pkt. 20 lit. e Regulaminu, uznaje się wyłącznie sytuację, gdy Sprzedający dostarczył do Adresata przesyłki Towary inne niż wybrane przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w procesie składania Zamówienia i wymienione w wiadomości o której mowa w §7 pkt. 34 Regulaminu.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki „cookies” oraz podobne technologie w celu realizacji usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych (zgodnie z Polityką Prywatności).
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. 
Więcej informacji znajdziesz w Polityce PrywatnościRegulaminie Strony. Każdy użytkownik sieci Internet wyświetlający za pomocą przeglądarki internetowej Stronę Internetową Apteki aptekamoderna.pl zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Strony
Akceptuj