UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA

STRONY INTERNETOWEJ APTEKI aptekamoderna.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta Użytkownika Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl zawierana jest w związku z prowadzeniem przez Firmę Apteki Popiół Spółka Jawna z siedzibą w Rakoniewicach, ul. Grodziska 13A/1, 62-067 Rakoniewice, NIP 9950203260, REGON 300956404, KRS  0000499915, świadczenia Usługi Prowadzenia Konta Użytkownika Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl, zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl .

2. Stronami Umowy świadczenia Usługi prowadzenia Konta Użytkownika Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl są:

a/ Użytkownik Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl, który w efekcie prawidłowo  przeprowadzonego procesu Rejestracji stał się Użytkownikiem Konta Użytkownika Strony,

b/ Firma Apteki Popiół Spółka Jawna z siedzibą w Rakoniewicach, ul. Grodziska 13A/1, 62-067 Rakoniewice, NIP 9950203260, REGON 300956404, KRS  0000499915.

3. Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta Użytkownika Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl zawierana jest pomiędzy Stronami Umowy drogą elektroniczną.

4. Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta Użytkownika Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl zawarta zostaje z chwilą zakończenia procesu Rejestracji.

§2 Definicje

1. Umowa – oznacza niniejszą umowę.

2. Firma Apteki Popiół – oznacza Firmę Apteki Popiół Spółka Jawna z siedzibą w Rakoniewicach, ul. Grodziska 13A/1, 62-067 Rakoniewice, NIP 9950203260, REGON 300956404, KRS  0000499915.

3. Strona Internetowa Apteki (Strona) – oznacza zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem elektronicznym aptekamoderna.pl.

4. Usługa – oznacza Usługę Prowadzenia Konta Użytkownika Strony przez Firmę Apteki Popiół.

5. Regulamin – oznacza Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl .

6. Właściciel Strony – oznacza Firmę Apteki Popiół będącą właścicielem Strony Internetowej Apteki w domenie aptekamoderna.pl, za pośrednictwem której realizowane są, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego, usługi na niej dostępne.

7. Użytkownik Strony – oznacza każdą osobę będącą użytkownikiem sieci Internet, która w efekcie otwarcia i wyświetlania Strony Internetowej Apteki, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, korzysta z prezentowanych na niej zasobów, i na rzecz której, zgodnie z Regulaminem i odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, będąca Kupującym lub osobą nie będącą Kupującym.

8. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Umowie i Regulaminie wymaganą dla korzystania przez Użytkownika Strony z określonych funkcjonalności Strony Internetowej Apteki.

9. Konto Użytkownika Strony – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika Strony profil/panel, uruchomiony na jego rzecz przez Właściciela Strony, po dokonaniu przez Użytkownika Strony  Rejestracji oraz zawarciu odpowiedniej Umowy świadczenia usług na prowadzenia konta.

10. Użytkownik Konta  – oznacza Użytkownika Strony, który w efekcie poprawnego przeprowadzenia Rejestracji otrzymał Konto Użytkownika Strony.

11. Polityka Prywatności – dokument „Polityka prywatności Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl” określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony, w szczególności Kupujących i Użytkowników Konta.

12. Firma – Użytkownik Strony będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.

§3 Zasady Ogólne

1. Właściciel Strony świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Apteki, nieodpłatną Usługę polegającą na założeniu i prowadzeniu Konta Użytkownika Strony na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie. 

2. Założenie Konta Użytkownika Strony jest dobrowolne i umożliwia Użytkownikowi Konta korzystanie z funkcjonalności Strony Internetowej Apteki dostępnych wyłącznie po utworzeniu Konta Użytkownika Strony.

3. Minimalne wymagania sprzętowe dające możliwość korzystania z Konta Użytkownika Strony określone są w Regulaminie.

§4 Rejestracja, reklamacje, dostęp, zablokowanie dostępu

i usuwanie Konta Użytkownika Strony

1. Każdy Użytkownik Strony może nieodpłatnie założyć indywidualne Konto Użytkownika Strony.

2. Proces Rejestracji określony jest w Regulaminie.

3. Konto Użytkownika Strony zakładane jest bezterminowo.

4. Zasady dotyczące dostępu, zablokowania dostępu lub usunięcia Konta Użytkownika Strony określa Regulamin.

5. W razie nieprawidłowości w świadczeniu Usługi przez Właściciela Strony zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu Użytkownik Konta może zgłosić do Właściciela Strony drogą elektroniczną reklamację w związku z korzystaniem z Usługi.

§5 Ochrona Danych Osobowych

1. Właściciel Strony zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Użytkowników Konta i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Wszelkie zasady dotyczące Ochrony Danych Osobowych zawarte są w oddzielnym dokumencie „Polityka prywatności Strony Internetowej Apteki aptekamoderna.pl”.

§6 Postanowienia Końcowe

1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

2. W sytuacji, gdy Właściciel Strony dokonuje w Regulaminie zmiany przepisów dotyczących Usługi lub dokonuje zmiany całego Regulaminu, a Użytkownik Konta nie akceptuje (zgodnie z formą zamieszczoną w powiadomieniu o zmianach w Regulaminie przesłanym przez Właściciela Strony) nowej treści zmienianych przepisów Regulaminu odnoszących się do Usługi lub treści całego zmienianego Regulaminu, to automatycznie skutkuje to wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika Konta i Umowa zostanie rozwiązana najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania zmienianych przepisów Regulaminu lub zmienianego całego Regulaminu.

3. O zmianach w Regulaminie Użytkownik Konta powiadamiany jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4. Użytkownik Konta jest związany przepisami Regulaminu w zmienionej wersji, jeśli po otrzymaniu powiadomienia o zmianach w Regulaminie nie zareagował na to powiadomienie, tym samym nie wypowiedział Umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

5. Obowiązywanie Umowy zostaje zwieszone:

a/ w sytuacji, gdy Właściciel Strony dokonał zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu zablokowania Użytkownikowi Konta dostępu do Usługi,

b/ na okres zablokowania Użytkownikowi Konta dostępu do Usługi.

6. Umowa zostaje rozwiązana:

a/ w sytuacji określonej w §5 pkt 2 Umowy,

b/ z chwilą usunięcia Konta Użytkownika Strony przez Właściciela Strony na żądanie Użytkownika Konta,

c/ z chwilą usunięcia Konta Użytkownika Strony przez Właściciela Strony w efekcie naruszenia przez Użytkownika Konta Umowy lub Regulaminu i zastosowania przez Właściciela Strony odpowiednich zapisów Regulaminu.

7. Komunikacja pomiędzy Właścicielem Strony a Użytkownikami Konta odbywa się w języku polskim.

8. Wszystkie dokumenty wytwarzane są przez Właściciela Strony w języku polskim i w języku polskim zawierana jest Umowa lub inne dokumenty pomiędzy Właścicielem Strony a Użytkownikiem Konta.

9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu lub przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Właściciel Strony przesyła Umowę Użytkownikowi Konta z chwilą zakończenia Rejestracji na adres poczty elektronicznej podany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym.

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki „cookies” oraz podobne technologie w celu realizacji usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych (zgodnie z Polityką Prywatności).
Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. 
Więcej informacji znajdziesz w Polityce PrywatnościRegulaminie Strony. Każdy użytkownik sieci Internet wyświetlający za pomocą przeglądarki internetowej Stronę Internetową Apteki aptekamoderna.pl zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Strony
Akceptuj